สารจาก อธิการบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์

         มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 20 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำด้วยศักยภาพของบุคลากรชื่อเสียงคุณภาพทางวิชาการที่นักศึกษาคณะต่างๆ  ได้รับรางวัลระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง นำความภาคภูมิใจมาสู่ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มี เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ก้าวสู่ในระดับนานาชาติ ปัจจุบันได้มีความร่วมมือกับประเทศมาเลเซีย และประเทศจีนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น มีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาระหว่างสถาบัน ขณะเดียวกันได้นำความรู้ของคณาจารย์สู่ชุมชนพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกิจกรรมนักศึกษาที่ปลูกฝังให้เยาวชน เรียนรู้ท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน เป้าหมายที่สำคัญแบรนด์ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ต้องอยู่ในใจของชาวหาดใหญ่และชาวใต้ คือคุณภาพทางวิชาการและการรับใช้สังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์
อธิการบดี                    

<< กลับสู่หน้าหลัก >>