กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ


ศาสตราจารย์ ร.ต.อ. ดร.วรเดช จันทรศร
ประธาน

ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.นราศรี ไววนิชกุล
กรรมการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์
กรรมการ

ศาตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์
กรรมการ

ศาตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
กรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เลขานุการ