คณะกรรมการสภา


ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ
นายกสภา

อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน
ท่านผู้ก่อตั้ง
และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์
อธิการบดี
กรรมการสภา

รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี
กรรมการสภา

ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์
กรรมการสภา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุเมธ พีรวุฒิ
กรรมการสภา

ศาสตราจารย์ ร.ต.อ. ดร.วรเดช จันทรศร
กรรมการสภา

ดร.ชวลิต หมื่นนุช
กรรมการสภา

รองศาสตราจารย์จินตนา บุญบงการ
กรรมการสภา

รองศาสตราจารย์ ดร.สนธิ เตชานันท์
กรรมการสภา

รองศาสตราจารย์สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร
กรรมการสภา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์
กรรมการสภา

รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา
กรรมการสภา

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์
กรรมการสภา

ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว
กรรมการสภา

ดร.ภัคชนิตร สัตยารักษ์
กรรมการสภา

ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์
กรรมการสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์
กรรมการสภา

ดร.ยรรยง คชรัตน์
เลขานุการสภา

อาจารย์สุดาพร ทองสวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ