ผู้บริหาร คณะ/สำนัก/ศูนย์


อธิการบดี และรักษาการคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์
B.B.A. (Human Resource Management)
University of Central Oklahoma
M.B.A. (Marketing) Oklahoma City University
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ที่ปรึกษาอธิการบดี
อาจารย์ ดร.ชวลิต หมื่นนุช
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
M.Sc.(Community College Teaching) Pittsburg State University, USA.
พบ.ด.(การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
M.Sc.(Organic Chemistry) The University of Sheffield
วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Organic Chemistry) The University of Sheffield


รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
กศ.ม. (การแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กศ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
และคณบดีคณะรัฐศาสตร์

อาจารย์ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว
B.A. (Pol  SC) (HONS) University of Poona, INDIA
M.A. (Pol  SC) (HONS) University of Poona, INDIA
ร.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.B.A. (Finance) San Francisco State University , U.S.A.
Ph.D. (Business Administration) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน
บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน
กศ.บ. (คณิตศาสตร์ – ฟิสิกส์) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
กศ.ม. (การวัดผลทางการศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และรักษาการผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์ ดร. ยรรยง คชรัตน์
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ คชรัตน์
ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.คนึงนิจต์ หนูเช็ก
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Ph.D. (Business Administration) Universiti Sains Malaysia

คณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ปูชิตา ชูเชิดปานรังษี
LL.B. (Law) Ramkhamhaeng University
LL.M. (Law) Ramkhamhaeng University
Ph.D. (Law) Ramkhamhaeng University (on process)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์
Ph.D Tourism Management Universiti Utara Malaysia
M.Ed Geography Srinakharinwirot University
B.Ed Geography Srinakharinwirot University

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏสงขลา
วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
อาจารย์สุดาพร ทองสวัสดิ์
ศศ.บ. (การจัดการ) สถาบันราชภัฏสงขลา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (กำลังศึกษา)

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา
อาจารย์ ดร.เชาวนี แก้วมโน
ศศ.บ. (การจัดการ) สถาบันราชภัฏสงขลา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ ตระกูลเมฆี
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Ph.D. (Human Resource Management)
Universiti Sains Malaysia

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
อาจารย์จิตรลดา พันธ์พณาสกุล
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
อาจารย์อุบลรัตน์ ศรีวิเชียรอำไพ
ศศ.บ. (จิตวิทยาการแนะแนว)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศศ.ม. (นโยบายและการวางแผนสังคม) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (กำลังศึกษา)


ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์เขมินต์ธารากรณ์ บัวเพ็ชร
ศศ.บ. การฝึกและการจัดการกีฬา วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง
ศศ.ม. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์ ดร. อริสรา บุญรัตน์
กศ.บ. การวัดผลทางการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศษ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ฟาริดา ซาชา
รปศ.บ. บริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้จัดการสถาบันภาษา
อาจารย์พัชราวดี พรหมดวง
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
M.A. Applied Linguistics, School of Social Sciences, Universiti Utara Malaysia