ผู้บริหาร คณะ/สำนัก/ศูนย์


อธิการบดี และรักษาการคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์
B.B.A. (Human Resource Management)
University of Central Oklahoma
M.B.A. (Marketing) Oklahoma City University
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ที่ปรึกษาอธิการบดี
ดร.ชวลิต หมื่นนุช
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
M.Sc.(Community College Teaching) Pittsburg State University, USA.
พบ.ด.(การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
M.Sc.(Organic Chemistry) The University of Sheffield
วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Organic Chemistry) The University of Sheffield


รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์
วท.บ. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ค.ม. (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Curriculum and Instruction) University of Missouri Columbia (UMC.) , U.S.A.

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์

อาจารย์ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว
B.A. (Pol  SC) (HONS) University of Poona, INDIA
M.A. (Pol  SC) (HONS) University of Poona, INDIA
ร.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.B.A. (Finance) San Francisco State University , U.S.A.
Ph.D. (Business Administration) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน
บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยทักษิณ
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Ph.D (Marketing) Universiti Utara Malaysia

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รักษาการผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์ ดร. ยรรยง คชรัตน์
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน
กศ.บ. (คณิตศาสตร์ – ฟิสิกส์) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
กศ.ม. (การวัดผลทางการศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร


คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง
ศศ.บ. ( ศึกษาศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Ph.D. ( Psychology ) University Utara Malaysia, Malaysia.คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร. สิริลักษณ์ ทองพูน
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
D.B.A. (Doctor of Business Administration Universiti of Sains Malaysia, Malaysia

คณบดีคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ปูชิตา ชูเชิดปานรังษี
LL.B. (Law) Ramkhamhaeng University
LL.M. (Law) Ramkhamhaeng University
Ph.D. (Law) Ramkhamhaeng University (on process)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏสงขลา
วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รักษาการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
อาจารย์ ดร.พัชรี เชบ-บึนเนอร์
วท.บ. (จุลชีวะ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Education) University of Southampton, U.K.ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
อาจารย์สุดาพร ทองสวัสดิ์
ศศ.บ. (การจัดการ) สถาบันราชภัฏสงขลา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (กำลังศึกษา)ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
อาจารย์ ดร.เชาวนี แก้วมโน
ศศ.บ. (การจัดการ) สถาบันราชภัฏสงขลา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมเเละบริการวิชาการ
อาจารย์อุบลรัตน์ ศรีวิเชียรอำไพ
ศศ.บ. (จิตวิทยาการแนะแนว)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศศ.ม. (นโยบายและการวางแผนสังคม) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (กำลังศึกษา)


ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ ตระกูลเมฆี
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Ph.D. (Human Resource Management)
Universiti Sains Malaysia


ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและงบประมาณ
อาจารย์เพ็ญสุข เกตุมณี
กศ.บ(เคมี)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม.(ชีวเคมี)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
อาจารย์จิตรลดา พันธ์พณาสกุล
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รักษาการผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร
อาจารย์ชุติกาญจน์ วิทยาพันธ์ประชา
กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์เขมินต์ธารากรณ์ บัวเพ็ชร
ศศ.บ. การฝึกและการจัดการกีฬา วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง
ศศ.ม. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยบูรพา


ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
อาจารย์ณธัชสร จุติสงขลา
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์