กรรมการบริหาร


ท่านผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน
ที่ปรึกษา

อธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์
ประธานกรรมการ

ที่ปรึกษาอธิการบดี
ดร.ชวลิต หมื่นนุช
ที่ปรึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์
กรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ ทิพยรัตน์
กรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว
กรรมการ

กรรมการบริหาร
ดร.ภัคชนิตร สัตยารักษ์
กรรมการ

นักวิจัยอาวุโสประจำคณะรัฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ประธาน
กรรมการ

กรรมการบริหาร
อาจารย์รัศมิมาน สัตยารักษ์
กรรมการ

กรรมการบริหาร
อาจารย์สุดาพร ทองสวัสดิ์
เลขานุการ