กรรมการบริหาร


ท่านผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน
ที่ปรึกษา

ดร.ชวลิต หมื่นนุช
ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา
ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์
ประธานกรรมการ

ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์
กรรมการ

รองศาสตราจารย์สุเทพ สันติวรานนท์
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน
กรรมการ

ดร.ภัคชนิตร สัตยารักษ์
กรรมการ

ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์
กรรมการ

อาจารย์รัศมิมาน สัตยารักษ์
กรรมการ

อาจารย์สุดาพร ทองสวัสดิ์
เลขานุการ

นางสาวจุฑาธิป แกล้วทนงค์
ผู้ช่วยเลขานุการ