ที่ปรึกษา


ท่านนิพนธ์ บุญญภัทโร
ประธานที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ
กรรมการที่ปรึกษา

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ
กรรมการที่ปรึกษา