ที่ปรึกษา

ท่านนิพนธ์ บุญญภัทโร

ประธานที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ

กรรมการที่ปรึกษา

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ

กรรมการที่ปรึกษา