•  
  •  
  •  
 
   
   
 
ด้วยความเป็นแม่ ท่านดูแลลูกๆ และลูกศิษย์อย่างใกล้ชิด ด้วยความรัก ความห่วงใย และยังเผื่อแผ่ไปยังสังคมอีกด้วย ซึ่งสิ่งที่ท่านปฏิบัตินั้นได้ปรากฏผล
เป็นที่ประจักษ์โดยถ้วนทั่ว เมื่อท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศรินได้รับรางวัล "แม่ดีเด่น  ประจำปี 2552" จากส่วนกลาง ประเภท "แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม" จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เข้าเฝ้าและรับประทานรางวัลจาก พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2552 ซึ่งนับเป็นรางวัล แห่งความภาคภูมิใจที่ควรค่ายิ่งอีกรางวัลหนึ่ง
 
นี่คือผลผลิตของความรัก ความห่วงใย และความรับผิดชอบต่อทั้งสังคมและต่อครอบครัว ที่ท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน ได้ปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่าง
ด้วยสายเลือดของความเป็นครู ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นผู้ให้ และด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเห็นสังคม ประเทศชาติ มีความเจริญก้าวหน้า ท่านจึงตั้ง ปณิธาน อย่างแน่วแน่ที่จะให้การศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานแก่ลูกหลานในชุมชนท้องถิ่น เพื่อสังคมและประเทศชาติ
 
ด้วยการบริหารงานสถาบันการศึกษาอย่างมีแบบแผนของท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน ทำให้ลูกศิษย์ลูกหาที่สำเร็จการศึกษาออกไปล้วนแต่มีคุณภาพ
มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงอยู่ในหลายสาขาวิชาชีพ อาทิ นายไพร  พัฒโน (นายกเทศบาลนครหาดใหญ่)  ดร.ประสิทธิ์  ศรีสุวรรณ (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท หลักทรัพย์  คันทรี กรุ๊ป จำกัด(มหาชน))  นายมนตรี  ศรียงค์ (รางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ปี 2550 กวีนิพนธ์ ชุด”โลกในดวงตาข้าพเจ้า”)  คุณวิภา  มูลติชัย (ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน))  คุณไพรัช  ทองเจือ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ เอส โบรกเกอร์ จำกัด และห้างหุ้นส่วนสามัญเพลินอักษร(ร้านนายอินทร์ หาดใหญ่))  เป็นต้น
 
กาลเวลาแห่งการตรากตรำทำงานมาอย่างหนักหน่วง ในแต่ละคืนวันที่ค่อยๆ คืบคลานผ่านไป จนกระทั่งท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน มีศิริอายุรวม
72 ปี หรือครบ 6 รอบ ท่านก็ยังคงแข็งแรง ยิ้มแย้มแจ่มใส กระฉับกระเฉง มอบความรักความเมตตาให้แก่บุคคลรอบข้าง และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอยู่โดยตลอด
 
จึงมิใช่เรื่องแปลกที่โรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์ทั้ง 3 สถาบัน นับตั้งแต่โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์ โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ
โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ ไปจนถึงมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงเป็นชื่อของสถานศึกษาในลำดับต้นๆ ผู้ปกครองให้ความสำคัญและไว้วางใจ ในการวาง รากฐานชีวิต ให้แก่บุตรหลาน
 
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นภาพสะท้อนที่ยืนยันได้เป็นอย่างดี ถึงความสำเร็จของครอบครัว "ดิษยะศริน" ตระกูลการศึกษาเก่าแก่ ที่คงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี และจะยังคง
หยัดยืนควบคู่กับเมืองหาดใหญ่ต่อไปอีกยาวนาน ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีวิสัยทัศน์ ของผู้หญิงที่ทั้งเก่งและแกร่งนาม "ประณีต  ดิษยะศริน"