•  
  •  
  •  
 
   
   
 
หลังจากที่ได้จัดงานในลักษณะของมหาดุริยางค์ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ท่านอาจารย์ประณีต     ดิษยะศริน ก็ได้เป็นผู้ริเริ่มและประสานงานให้เกิด
การรวมวงดนตรีไทยในลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีกหลายวาระหลายโอกาส นอกจากนี้ท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน ยังได้ใฝ่ฝันไว้ว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ท่านปรารถนา ที่จะจัด การบรรเลงดนตรีไทยวงใหญ่ ในลักษณะ "มหาดุริยางค์" เช่นนี้ขึ้นมาอีกให้จงได้
 
เมื่อกิจการของโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์เจริญเติบโตขึ้นโดยลำดับ โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ก็ได้มีการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นมาอีก
1 หลัง ในปี พ.ศ.2532 ตั้งชื่อว่าอาคาร "ประดิษฐ์วิทย์" เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านอาจารย์ประดิษฐ์  ดิษยะศริน  ปูชนียบุคคลที่เหล่า ลูกหลานและบรรดาลูกศิษย์ต่างเคารพเทิดทูนเป็นอย่างยิ่ง
 
แต่ถัดจากนั้นมาเพียง 2 ปี ครอบครัวดิษยะศรินก็ได้พบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อบุคคลอันเป็นที่รักจากไปอย่างไม่มีวันกลับ กล่าวคือ
ท่านอาจารย์ประดิษฐ์  ดิษยะศริน ถึงแก่กรรม ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2534  ศิริอายุ รวม 78 ปี
  และอีก 2 ปีต่อมา คุณยายลำดวน  ดิษยะศริน(จามิกรณ์) คุณแม่ของท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน ก็เริ่มล้มป่วยลงอีกคนหนึ่ง  ด้วยโรคเส้นโลหิตฝอย
ในสมองแตก ส่งผลให้ท่านเป็นอัมพฤกษ์และอัมพาต ท่านรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลายาวนานถึง 10 ปี กระทั่งท่านจากไปอย่างสงบ เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2546 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ศิริอายุ รวม 88 ปี 3 เดือน 25 วัน
 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น ท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปรนนิบัติดูแลบุพการีทั้งสองท่านอย่างเต็มที่และอย่างดีที่สุด
แต่ในอีกส่วนหนึ่งท่านก็ยังคงมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยการสร้างมาตรฐานและคุณภาพให้แก่สถาบันการศึกษา รวมถึงเป็นผู้ให้แก่ชุมชน สังคม ตลอดจนประเทศชาติ ด้วยความเสียสละ
  จนกระทั่ง ในปี พ.ศ.2534 ท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน ก็ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) รวมถึง
ในปี พ.ศ.2535 ท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะ ศริน ยังได้รับเกียรติคุณรางวัล "ผู้บริหารดีเด่น" จากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในครั้งนั้นท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน ได้กล่าวถึง การได้รับเกียรติคุณในครั้งนี้ว่า
   
 
"รางวัลที่ได้รับนี้ เป็นการคัดเลือกของคณะกรรมการจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเล็งเห็นว่า เป็นผู้มีความสามารถบริหารงานด้านการศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีวะตามจุดมุ่งหมาย คือพยายามสร้างนักเรียนและนักศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพราะในแต่ละปีจะมีบริษัท ห้างร้านต่างๆ เข้ามาจองตัวนักเรียน  นักศึกษาที่จบการศึกษาเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้เรามีพื้นฐานที่ดีในการทำงานมายาวนาน และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ร่วมงาน เรามีการแบ่งงานกันทำเป็นฝ่ายๆ หากใครประสบปัญหาก็สามารถพูดคุย และเสนอแนะความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้ สิ่งสำคัญในการบริหารงานของที่นี่ก็คือ จะใช้ระบบความเป็นพี่เป็นน้องกันมากกว่า แต่เมื่อปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องเป็นหน้าที่ นอกจากนี้หลักความเมตตาเป็นเรื่องที่ใช้มากที่สุดสำหรับตัวผู้บริหาร ไม่ว่าจะใช้กับครูอาจารย์ หรือกับนักเรียนทุกคนก็ตาม ซึ่งก็นับเป็นความโชคดีของโรงเรียน ที่ได้ผู้ที่ทำงานคุณภาพ และมีความรับผิดชอบสูง"
   
  นอกจากรางวัลดังกล่าว ท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน ยังได้รับเกียรติบัตร "ความเสียสละทุ่มเทชีวิตจิตใจ" จากสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในปีเดียวกันนี้อีกด้วย
 
นอกเหนือจากการบริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นกิจการที่ได้สืบสานเจตนารมย์ต่อมาจากครอบครัวแล้ว ท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน ยังได้ช่วยเหลือ
สังคมชุมชน อย่างสม่ำเสมอ จนท่านได้รับการยกย่องเกียรติคุณ จากหน่วยงาน องค์กร สถาบันต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิชาชีพสตรี ตัวอย่างส่วนภูมิภาค(ภาคเอกชน) ประจำปี 2538 เป็นต้น