การใช้จ่ายเงินของกองทุน ประจำมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พ.ศ. 2548