การแบ่งส่วนงานและการจัดระบบบริหารงานภายใน พ.ศ. 2548