การแต่งตั้งคณาจารย์และการพ้นตำแหน่งคณาจารย์ พ.ศ. 2548