การให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2548