NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


ระบบตอบรับการเข้าร่วม พิธีประสาทปริญญาบัตร บัณฑิตทุกท่านต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทั้ง 3 ระบบ จึงถือว่าการขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้เสร็จสมบูรณ์
ลงทะเบียนบัณฑิต

หลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ U-309 อาคาร U-Plaza ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายละเอียด

หลักสูตร “Google Apps เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายละเอียด

HU MOOC
คอร์สเรียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พร้อมใช้งานแล้ว..วันนี้กับ HU MOOC
ลงทะเบียนเรียน


สสส. ชวนคนรุ่นใหม่พื้นที่ภาคใต้
มาสร้างสรรค์ "สื่อ"และ"กิจกรรม" สร้างสรรค์สู่.. การเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ ในปีที่4
รายละเอียด

กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 21 มิถุนายน 2563
รายละเอียด

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความ เข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 กำหนดเปิดรับบทความ : ตั้งแต่ วันนี้ - 31 มีนาคม 2563
รายละเอียด

รับสมัคร ผู้สมัครนายกและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 1 เมษายน 2563 ณ ห้องฝ่ายกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต อาคารศูนย์กีฬาฯ ️เลือกตั้ง : วันที่ 29 เมษายน 2563รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563

การมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563

การมอบทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ ประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

การมอบทุนส่วนลด ประเภททุน Dek 63 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

อัตราค่าเล่าเรียนแบบแบ่งจ่าย ระดับปริญญาตรี สำหรับปีการศึกษา 2563

การประกันภัยอุบัติเหตุ นักศึกษา และบุคลากร

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

CALENDAR

 • 23
  ก.พ
  -
  01
  มี.ค
  สอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคสมทบ)
ประมวลภาพและกิจกรรม

SHOW CASE

ผลงานระดับสถาบัน | ผลงานนักศึกษา | ผลงานบุคลากร

ผลงานวิชาการ / วิจัย ASEAN Community

อาจารย์เจริญเนตร แสงดวงแข และอาจารย์สินี กิตติชนม์วรกุล อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้นำเสนอผลงานวิจัยในชุดโครงการ "วิจัยใช้ประโยชน์" ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ

ผลงานวิชาการ/วิจัยทั้งหมดผลงานโรงเรียนในเครือCAMPUS LIFE

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่