NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


HU MOOC คอร์สเรียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัญฑิตวิชาชีพครู ปี 2563 รายละเอียด

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563 New Normal วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563
รายละเอียด

For International Student Hatyai University offers a 3+1 Program (Dual-Degree Program) in collaboration with Middlesex University and the University of Northampton, United Kingdom. Detail

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน
กรอกแบบประเมินสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- นักศึกษาภาคปกติ ประเมินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันจันทร์
- นักศึกษาภาคสมทบ ประเมินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. รายละเอียด

“ครบรอบ 20 ปี คณะนิติศาสตร์”
ม.หาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา เหมาจ่ายอัตราพิเศษ 15,000 บาท *ยกเว้นภาคฤดูร้อน สำหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ) รับจำนวนจำกัด 30 ทุน (เท่านั้น) วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563
สมัครเรียนออนไลน์ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัญฑิตวิชาชีพครู ปี 2563

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

วัน เวลาปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำภาคฤดูร้อน/2562

มาตรการในกรณีออกนอกพื้นที่ปฏิบัติงานจังหวัดสงขลา

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง วันหยุดประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การกำหนดตารางการปฏิบัติบัติงานของบุคลากรตามนโยบายการปฏิบัติงาน ณ ที่พัก (Work From Home)

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียนการสอน และการสอบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่องทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

ประมวลภาพและกิจกรรม

SHOW CASE

ผลงานระดับสถาบัน | ผลงานนักศึกษา | ผลงานบุคลากร

ผลงานวิชาการ / วิจัย ASEAN Community

นางสาวนฤมล พรหมศิริ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มการศึกษา ระดับนานาชาติ จากการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 12 กรกฏาคม 2562

ผลงานวิชาการ/วิจัยทั้งหมดผลงานโรงเรียนในเครือCAMPUS LIFE

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่