NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


HU MOOC คอร์สเรียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายละเอียด

มาจ้ามา ... ใครเป็น "คนเด่น คนดัง" ในโลกออนไลน์ ม.หาดใหญ่ มอบทุน "HU Social Media" ให้จ้า สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียด

"ชำระค่าเทอมผ่านธนาคารกรุงศรี มีแต่ได้กับได้" ลุ้นโชค รับส่วนลดค่าเทอม 5,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด

น้องๆ ม.ปลายคนไหนที่สนใจในคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ พร้อมรับทุนการศึกษา เดือนพฤศจิกายน สมัครเรียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้ - 30 พฤศจิกายน 63 รับทุนส่วนลดสูงสุด 10,000 บาท สมัครเรียน

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถดำเนินการได้ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 25 ธันวาคม 2563
รายละเอียด

ขอเชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเกษตรกรใน 5 จังหวัด พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจและเกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (depa Mini Transformation Voucher)
ลงทะเบียนรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 และประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัญฑิตวิชาชีพครู ปี 2563

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2563

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

ประมวลภาพและกิจกรรม

SHOW CASE

ผลงานระดับสถาบัน | ผลงานนักศึกษา | ผลงานบุคลากร

ผลงานวิชาการ / วิจัย ASEAN Community

นางสาวนฤมล พรหมศิริ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มการศึกษา ระดับนานาชาติ จากการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 12 กรกฏาคม 2562

ผลงานวิชาการ/วิจัยทั้งหมดผลงานโรงเรียนในเครือCAMPUS LIFE

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่