รับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2559
ณ สำนักพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา


โครงการสัมมนาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


“พัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ”รุ่นที่ 2

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
ห้องประชุมมะหาด (U-301) ชั้น 3 อาคาร U-Plaza ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

หลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด


- โครงการสัมมนาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
- โครงการอบรม “Kaizen” กับการพัฒนางาน และการจัดการความรู้ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 (สำหรับบุคลากรใหม่)
- กิจกรรม Show&Share "ใช้สื่อการสอนอย่างไร ให้โดนใจวัย Teen"

- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่