NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


ระบบตอบรับการเข้าร่วม พิธีประสาทปริญญา บัณฑิตทุกท่านต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทั้ง 3 ระบบ จึงถือว่าการขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้เสร็จสมบูรณ์
ลงทะเบียนบัณฑิต

เตรียมพร้อมหรือกันหรือยัง... มหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ เป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2563 - 25 มีนาคม 2563 เข้าร่วมกิจกรรม

พร้อมแล้วกับ Global Citizen Camp รอบแรก วันที่16-27 มีนาคม 2563 นี้นะจ๊ะ กับทักษะที่จำเป็นอย่าง Growth Mindset +Leadnow + Communication + Confidence + Change + Team


เปิดบ้านรัฐศาสตร์ สิงห์มะหาดสิงห์แห่งชุมชน
Open House 2019 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องBlue Ocean Hall อาคาร 10 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ลงทะเบียน


น้อง ม.4-5-6,ปวช,ปวส พร้อมรึยัง! เปิดบ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Open House HU Sci Tech Genius Camp ครั้งที่ 1ณ อาคารสงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในวันที่ 31 มกราคม - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-7420-0300 ต่อ 305
ลงทะเบียน

ทุน DEK 63 จบสายไหน...ก็เรียนที่ม.หาดใหญ่ได้
เพียงสมัครและรายงานตัวในวันเดียวกัน สมัครเรียนเดี่ยว : รับทุนการศึกษา 8,000 บาท สมัครเรียนคู่ : รับทุนการศึกษา 10,000 บาท
ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 สมัครเรียนออนไลน์


วันนักการตลาดสัญจร…ภาคใต้ ครั้งที่ 15 เปิด เปลี่ยน ปรับ รับโลกการตลาดยุคใหม่ วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Blue Ocean Hall
รายละเอียด


ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความ เข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 กำหนดเปิดรับบทความ : ตั้งแต่ วันนี้ - 31 มีนาคม 2563
รายละเอียดรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563

การมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563

การมอบทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ ประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

การมอบทุนส่วนลด ประเภททุน Dek 63 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

อัตราค่าเล่าเรียนแบบแบ่งจ่าย ระดับปริญญาตรี สำหรับปีการศึกษา 2563

การประกันภัยอุบัติเหตุ นักศึกษา และบุคลากร

CALENDAR

  • 08
    -
    28
    ม.ค
    อาจารย์ที่ปรึกษา ยืนยันการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม-ถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ผ่านระบบ iServiceประมวลภาพและกิจกรรม

SHOW CASE

ผลงานระดับสถาบัน | ผลงานนักศึกษา | ผลงานบุคลากร

ผลงานวิชาการ / วิจัย ASEAN Community

อาจารย์เจริญเนตร แสงดวงแข และอาจารย์สินี กิตติชนม์วรกุล อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้นำเสนอผลงานวิจัยในชุดโครงการ "วิจัยใช้ประโยชน์" ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ

ผลงานวิชาการ/วิจัยทั้งหมดผลงานโรงเรียนในเครือCAMPUS LIFE

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่