NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


พิธีประทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ลงทะเบียนเข้ารับปริญญา
รายนามบัณฑิต

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ขยายเวลาเปิดรับบทความ
- ระดับชาติ บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562
- ระดับนานาชาติ บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
รายละเอียด

วันนักการตลาดสัญจร…ภาคใต้ ครั้งที่ 14
"MARKETING Next Step…จับอนาคตการตลาดพลาดไม่ได้"
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562
สมัครออนไลน์
แจ้งการชำระเงิน
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

หลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro”
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ U-309 อาคาร U-Plaza ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายละเอียดหลักสูตร
ประวัติวิทยากร
หลักสูตรทั้งหมดรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 และประจำปีการศึกษา 2/2561

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 1/2562

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2/2561

การมอบทุนส่วนลด หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก (ตลอดหลักสูตร) ประจำปีการศึกษา 2562

การมอบทุนส่วนลด สำหรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2562

การมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562

การมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

การมอบทุนการศึกษา ประเภททุน Dek 62 หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

การประกันภัยอุบัติเหตุ นักศึกษา และบุคลากร

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

CALENDAR

 • 24
  ก.พ.
  -
  03
  มี.ค.

  โครงการ
  นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 30
ประมวลภาพและกิจกรรม

SHOW CASE

ผลงานระดับสถาบัน | ผลงานนักศึกษา | ผลงานบุคลากร

ผลงานวิชาการ / วิจัย ASEAN Community

อาจารย์เจริญเนตร แสงดวงแข และอาจารย์สินี กิตติชนม์วรกุล อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้นำเสนอผลงานวิจัยในชุดโครงการ "วิจัยใช้ประโยชน์" ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ

ผลงานวิชาการ/วิจัยทั้งหมด

ผลงานนักศึกษา The Voice Thailand Season 3


ผลงานบุคลากร ASEAN Community

ผลงานนักศึกษา/บุคลากรทั้งหมดผลงานโรงเรียนในเครือCAMPUS LIFE

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่