NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


คู่มือการ Work from Home
สำหรับบุคลากร (Work from Home Guidelines for Staff)
รายละเอียด

แนวปฏิบัติการสมัครเรียนออนไลน์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563
สมัครเรียนออนไลน์

ม.ปลายคนไหนที่สนใจในคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ พร้อมรับทุนการศึกษา เดือนมิถุนายน สมัครเรียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้ - 30 มิถุนายน 63 พร้อมรับทุนส่วนลดสูงสุด 7,000 บาท
สมัครเรียนออนไลน์

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน
กรอกแบบประเมินสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- นักศึกษาภาคปกติ ประเมินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันจันทร์
- นักศึกษาภาคสมทบ ประเมินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. รายละเอียด

“ครบรอบ 20 ปี คณะนิติศาสตร์”
ม.หาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา เหมาจ่ายอัตราพิเศษ 15,000 บาท *ยกเว้นภาคฤดูร้อน สำหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ) รับจำนวนจำกัด 30 ทุน (เท่านั้น) วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563
สมัครเรียนออนไลน์

ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 การประชุมหาดใหญ่วิชาการฯ ขยายเวลารับบทความ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 โดยยังคงกำหนดจัดการประชุม ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
รายละเอียดวัน เวลาปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำภาคฤดูร้อน/2562

มาตรการในกรณีออกนอกพื้นที่ปฏิบัติงานจังหวัดสงขลา

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง วันหยุดประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การกำหนดตารางการปฏิบัติบัติงานของบุคลากรตามนโยบายการปฏิบัติงาน ณ ที่พัก (Work From Home)

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียนการสอน และการสอบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่องทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

CALENDAR

ประมวลภาพและกิจกรรม

SHOW CASE

ผลงานระดับสถาบัน | ผลงานนักศึกษา | ผลงานบุคลากร

ผลงานวิชาการ / วิจัย ASEAN Community

นางสาวนฤมล พรหมศิริ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มการศึกษา ระดับนานาชาติ จากการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 12 กรกฏาคม 2562

ผลงานวิชาการ/วิจัยทั้งหมดผลงานโรงเรียนในเครือCAMPUS LIFE

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่