NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


พิธีประทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ลงทะเบียนเข้ารับปริญญา
รายนามบัณฑิต

“หากเรียนแล้วไม่ใช่ ไม่ชอบ ไม่อุ่นใจ”
️มาเรียนที่ ม.หาดใหญ่ รับทุนการศึกษา 5,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 30 สิงหาคม 2562 ยื่นบัตรนักศึกษาหรือหลักฐานอื่นๆ จากสถาบันเดิม
สมัครเรียนออนไลน์

ทุนโค้งสุดท้าย DEK HU 62
สมัครและรายงานตัวในวันเดียวกัน
สมัครเรียนเดี่ยว : รับทุนการศึกษา คนละ 6,000 บาท สมัครเรียนคู่ : รับทุนการศึกษา คนละ 8,000 บาท
สมัครเรียนออนไลน์


หลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro”
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ U-309 อาคาร U-Plaza ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายละเอียดหลักสูตร
ประวัติวิทยากร
หลักสูตรทั้งหมดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

การมอบทุนส่วนลด หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก (ตลอดหลักสูตร) ประจำปีการศึกษา 2562

การมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562

การประกันภัยอุบัติเหตุ นักศึกษา และบุคลากร

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

CALENDAR

  • 03
    มิ.ย.
    วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ประมวลภาพและกิจกรรม

SHOW CASE

ผลงานระดับสถาบัน | ผลงานนักศึกษา | ผลงานบุคลากร

ผลงานวิชาการ / วิจัย ASEAN Community

อาจารย์เจริญเนตร แสงดวงแข และอาจารย์สินี กิตติชนม์วรกุล อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้นำเสนอผลงานวิจัยในชุดโครงการ "วิจัยใช้ประโยชน์" ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ

ผลงานวิชาการ/วิจัยทั้งหมดผลงานโรงเรียนในเครือCAMPUS LIFE

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่