NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


คู่มือการ Work from Home
สำหรับบุคลากร (Work from Home Guidelines for Staff)
รายละเอียด

HU MOOC
คอร์สเรียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พร้อมใช้งานแล้ว..วันนี้กับ HU MOOC
ลงทะเบียนเรียน

ขอเลื่อนเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่จะเปลี่ยนมาเป็นการรับสมัครแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ถึง 21 มิถุนายน 2563

หลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ U-309 อาคาร U-Plaza ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายละเอียดหลักสูตร “Google Apps เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายละเอียด

หลักสูตร “Lean เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ” วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรม IDC ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563

การมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563

การมอบทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ ประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

การมอบทุนส่วนลด ประเภททุน Dek 63 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

อัตราค่าเล่าเรียนแบบแบ่งจ่าย ระดับปริญญาตรี สำหรับปีการศึกษา 2563

การประกันภัยอุบัติเหตุ นักศึกษา และบุคลากร

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

CALENDAR

 • 25
  มี.ค
  พิธีปิด โครงการมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 20 (เลื่อน)

 • 06
  เม.ย
  วันหยุด วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์


 • 18
  เม.ย
  กิจกรรม Focus Group โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ครั้งที่ 18 ระดับสถาบัน (ระดับปริญญาตรี) • 21
  เม.ย
  กิจกรรม Focus Group โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ครั้งที่ 18 ระดับสถาบัน (ระดับบัณฑิตศึกษา และภาคสมทบ)
ประมวลภาพและกิจกรรม

SHOW CASE

ผลงานระดับสถาบัน | ผลงานนักศึกษา | ผลงานบุคลากร

ผลงานวิชาการ / วิจัย ASEAN Community

นางสาวนฤมล พรหมศิริ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มการศึกษา ระดับนานาชาติ จากการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 12 กรกฏาคม 2562

ผลงานวิชาการ/วิจัยทั้งหมดผลงานโรงเรียนในเครือCAMPUS LIFE

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่