NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


HU MOOC คอร์สเรียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายละเอียด

"ชำระค่าเทอมผ่านธนาคารกรุงศรี มีแต่ได้กับได้" ลุ้นโชค รับส่วนลดค่าเทอม 5,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด

ขอเชิญชวนบุคลากร ส่งบทความวิจัย / บทความวิชาการ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 โดยเปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน
กรอกแบบประเมินสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- นักศึกษาภาคปกติ ประเมินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันจันทร์
- นักศึกษาภาคสมทบ ประเมินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. รายละเอียด

ประกาศ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติในชั้นเรียน (On Site) เรียนที่มหาวิทยาลัยฯ แบบปกติ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ขอเชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเกษตรกรใน 5 จังหวัด พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจและเกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (depa Mini Transformation Voucher)
ลงทะเบียนรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษา 2/2563 (ฉบับที่ 7)

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดระลอกใหม่ (Newly Emerging) ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการดูแลนักศึกษาหอพัก (ฉบับที่ 2)

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัญฑิตวิชาชีพครู ปี 2563

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2563

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

ประมวลภาพและกิจกรรม

SHOW CASE

ผลงานระดับสถาบัน | ผลงานนักศึกษา | ผลงานบุคลากร

ผลงานวิชาการ / วิจัย ASEAN Community

นางสาวนฤมล พรหมศิริ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มการศึกษา ระดับนานาชาติ จากการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 12 กรกฏาคม 2562

ผลงานวิชาการ/วิจัยทั้งหมดผลงานโรงเรียนในเครือCAMPUS LIFE

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่