NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9
เสวนาหัวข้อ “พลวัตการศึกษายุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” โดย
- ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม
- ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต
- รศ.ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์
รายละเอียด

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครู สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดหลักสูตรประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศฯ การสมัครขอรับทุนการศึกษาในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศฯ การรับสมัครขอรับ "ทุนนพรัตน์แห่งเกียรติร่วมมิตร" เพื่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศฯการขยายเวลามอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประเภททุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

CALENDAR

ประมวลภาพและกิจกรรม

SHOW CASE

ผลงานระดับสถาบัน | ผลงานนักศึกษา | ผลงานบุคลากร

รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2 ปีซ้อน

รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2 ปีซ้อน

รางวัลสหกิจศึกษาดาวรุ่ง ระดับประเทศ

รางวัลแผนธุรกิจ TMA Thailand Management Association 3 ปีซ้อน

ผลงานวิชาการ / วิจัย ASEAN Community

อาจารย์เจริญเนตร แสงดวงแข และอาจารย์สินี กิตติชนม์วรกุล อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้นำเสนอผลงานวิจัยในชุดโครงการ "วิจัยใช้ประโยชน์" ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ

ผลงานวิชาการ/วิจัยทั้งหมด

ผลงานนักศึกษา The Voice Thailand Season 3


ผลงานบุคลากร ASEAN Community

ผลงานนักศึกษา/บุคลากรทั้งหมดผลงานโรงเรียนในเครือCAMPUS LIFE

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

สตูดิโอทางนิเทศศาสตร์

สตูดิโอทางนิเทศศาสตร์

 ห้องซ้อมดนตรีไทยและห้องซ้อมดนตรีสากล

ห้องซ้อมดนตรีไทยและห้องซ้อมดนตรีสากล