การอัพเดทและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ (U-309) อาคาร U-Plaza สำหรับ เลขานุการ ทุกคณะ ศูนย์ สำนัก และผู้ที่เกี่ยวข้อง

“การประยุกต์ใช้กฎหมายแรงงาน เพื่อประสิทธิผลในการบริหารงาน” (ภาคกรณีศึกษา)

วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

สร้างสื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณาด้วย Google, Facebook

วันที่ 11-12 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด


โครงการอบรมอาชีพอิสระ

กิจกรรม Show & Share

โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 24 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 (ภายในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา)

ผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่