NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัญฑิตวิชาชีพครู ปี 2563 รายละเอียด

HU MOOC คอร์สเรียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รายละเอียด

กิจกรรมการประกวด Logo Hatyai Learning City ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โครงการ "Logo Hatyai Learning City" ชิงเงินรางวัล 14,000 บาท รายละเอียด

การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
ลิ้งเลือกตั้ง
ข้อมูลผู้สมัคร

น้องๆ ม.ปลาย / ปวช. ฟังทางนี้ !!! เตรียมพบกับ Hatyai U Inspiration Talk #Live ผ่าน #Zoommeeting กับเทคนิคการเรียน 2 หัวข้อสุดพิเศษ...
รายละเอียด

โครงการประกวดคลิปวิดีโอของนักศึกษา 2020 SOCIAL RESPONSIBILITY สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียด

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน
กรอกแบบประเมินสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- นักศึกษาภาคปกติ ประเมินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันจันทร์
- นักศึกษาภาคสมทบ ประเมินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. รายละเอียด

“ครบรอบ 20 ปี คณะนิติศาสตร์”
ม.หาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา เหมาจ่ายอัตราพิเศษ 15,000 บาท *ยกเว้นภาคฤดูร้อน สำหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ และ ภาคสมทบ) รับจำนวนจำกัด 30 ทุน (เท่านั้น) วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563
สมัครเรียนออนไลน์

ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 การประชุมหาดใหญ่วิชาการฯ ขยายเวลารับบทความ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 โดยยังคงกำหนดจัดการประชุม ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
รายละเอียดรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัญฑิตวิชาชีพครู ปี 2563

วัน เวลาปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำภาคฤดูร้อน/2562

มาตรการในกรณีออกนอกพื้นที่ปฏิบัติงานจังหวัดสงขลา

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง วันหยุดประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การกำหนดตารางการปฏิบัติบัติงานของบุคลากรตามนโยบายการปฏิบัติงาน ณ ที่พัก (Work From Home)

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียนการสอน และการสอบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่องทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

CALENDAR

ประมวลภาพและกิจกรรม

SHOW CASE

ผลงานระดับสถาบัน | ผลงานนักศึกษา | ผลงานบุคลากร

ผลงานวิชาการ / วิจัย ASEAN Community

นางสาวนฤมล พรหมศิริ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มการศึกษา ระดับนานาชาติ จากการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 12 กรกฏาคม 2562

ผลงานวิชาการ/วิจัยทั้งหมดผลงานโรงเรียนในเครือCAMPUS LIFE

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่