ผลงานสถาบัน ปี 2565

ขอแสดงความยินดี ต่อ ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน (ท่านผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่)
ได้รับรางวัลเกียรติคุณนักธุรกิจสตรีตัวอย่างผู้ทรงคุณค่า ประจำปี ๒๕๖๖ จากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบธมธาชินูปถัมภ์
รายละเอียดวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สุดาพร ทองสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "สถานประกอบการตัวอย่างที่จ้างงานคนพิการ" ในงานวันคนพิการสากล จังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๕ มอบโดย นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้ารับเกียรติบัตร องค์กรคุณธรรม ระดับส่งเสริมคุณธรรม "ในโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา) ประจำปี 2566"
โดยอาจารย์ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับฯ และเข้าร่วมงาน ซึ่งงานจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รับโล่แสดงความขอบคุณ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแสดง ฟิลอาร์โมนิคแห่งสงขลาในความรำลึกถึง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ ห้องเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา


ผลงานบุคลากร ปี 2565

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ได้รับรางวัลนักบริหารการศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2566 จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ลิ้มโยธิน (ผอ.แผนงานวิจัย)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุกูล ชิ้นฟัก (นวัตกรรมเพาะเลี้ยง)
3. อาจารย์คัมภีร์ ทองพูน (นวัตกรรมแปรรูป)
4. อาจารย์หมัดเฟาซี รูบามา (นวัตกรรมการตลาด)

ทีมนักวิจัย ม.หาดใหญ่ ที่คว้ารางวัลประกวดชุมชนนวัตกรรมยอดเยี่ยม ในงาน "มหกรรมชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้" @S31 Sukhumvit Hotel Bkk. 8-9 Nov. 2022


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาได้รับการคัดเลือก จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย ที่ได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางวิชาชีพ การบริหารการศึกษาประจำปีพุทธศักราช 2565 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังนี้
1.รองศาสตราจารย์ ดร. จรัส อติวิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับรางวัล "ประเภทอาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น"
2. นางลักขณา เสริมสุข นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1 ได้รับรางวัล "ประเภทผู้บริหารการศึกษาดีเด่น"


ผลงานนักศึกษา ปี 2565


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขอแสดงความยินดีกับ นายธนพนธ์ รอดขวัญ บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา DRIC สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM) ได้รางวัลชนะเลิศ (จากทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเกือบ 100 ทีม และคัดเข้าสู่รอบ Final round จำนวน 5 ทีม) ในการแข่งขัน 6th international innovation, design and articulation (i-LdeA) 2023 ที่จัดขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566
ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันที่มุ่งเน้นสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ Universiti Teknologi MARA (UiTM) วิทยาเขต Perlis ประเทศมาเลเซีย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจากสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 1 ทีม (เป็นทีมDeeper ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจาก Thailand 60-Second Pitch ในการแข่งขัน Thailand Competition, SCG Bangkok Business Challenge @Sasin เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566)
นักศึกษาที่เข้าร่วมในทีมประกอบด้วย ...
1. Ms. Cianeread Kharen Cabilan Hamsiraji
2. Mr. Ahmed Rauf Cabilan Hamsiraji
3. นางสาวนูรฟาซีรา ยีสาแม็ง
4. นางสาวนูรมา หมัดอาดัม

โดยมีอาจารย์ชาญวุฒิ ทองแกมแก้ว เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับทีมบาสเกตบอล 3X3 ม.หาดใหญ่ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอล TOA 3X3 BASKETBALL ALL THAILAND 2023 รุ่นประชาชนชาย : สนาม 3 ณ ยิมเนเซียมเทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 20-21 พ.ค. 2566
Hatyai University congratulates Hatyai University 3X3 Basketball team has won TOA 3X3 BASKETBALL ALL THAILAND 2023 in adult men's basketball league at 3 stadium, Sadao Municipal Gymnasium, Sadao District, Songkhla, from May 20 to 21, 2023.


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัญญารัตน์ แดงบางคำ และ นายธนพนธ์ รอดขวัญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคลิป ในโครงการ Stop drink tiktok contests 2023 สื่อรณรงค์งดดื่มสุรา


ขอแสดงความยินดีกับทีม Deeper ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand 60-Second Pitch 2023 ในการแข่งขันระดับประเทศ SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2023 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) เป็นการแข่งขันธุรกิจ Start-up โดยนำเทคโนโลยีร่วมกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ทีม Deeper ได้นำเสนออุปกรณ์ที่ใช้ชื่อว่า DEROW มีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดอาหารที่เหลือจากการบริโภคของมนุษย์ ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยชีวภาพทั้งประเภทแห้งและประเภทน้ำ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) และการเกษตรที่ยั่งยืน (Sustainable agriculture) รวมไปถึงตอบโจทย์ SDGs
ทีม Deeper เป็นนักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM) วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน (DRIC) ได้แก่
1. Ms. Nurma Mad-adam
2. Ms. Norfazira Yeesamaeng
3. Ms. Cianeread Kharen Cabilan Hamsiraji
4. Mr. Ahmed Rauf Cabilan Hamsiraji
ซึ่งอาจารย์ที่ควบคุมทีม อาจารย์ชาญวุฒิ ทองแกมแก้ว หัวหน้าสาขาวิชา IBM

ขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนจากอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน รวมไปถึงคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอแสดงความยินดี ทีม “Galaxy Tie Dye” ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท โดยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ และ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ มีรายชื่อดังนี้
1. นายณฐพล ศิริสกุล
2. นายวรพล เพชรวิชิต
3. นางสาวศิริประภา อำไพ
4. นางสาวลีนา เปาะแต
5. นายสิรวัฒน์ แท่นประมูล
ควบคุมทีมโดย : อาจารย์วรางคณา เทพนิมิตร และอาจารย์กุลธิรา แซ่โซว

การแข่งขันใน หัวข้อ "นวัตกรรมไลฟ์สไตล์และความบันเทิง" (Lifestyle and Entertainment Tech ) ในการเข้าร่วมแข่งขันในงาน Startup Innovation Award 2023 ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษาระหว่างภาคีเครือข่าย 5 มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษา (FBA Entrepreneurial Incubation Program) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอแสดงความยินดี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงโดย นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มีรายชื่อดังนี้
1. นางสาวนุชนาฏ หอทอง
2. นายอัครพนธ์ ใจห้าว
3. นางสาวฮัสนา ไหรเจริญ
ควบคุมทีมโดย : ผศ.คณิดา ไกรสันติ หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

การแข่งขันใน หัวข้อ "นวัตกรรมไลฟ์สไตล์และความบันเทิง" (Lifestyle and Entertainment Tech ) ในการเข้าร่วมแข่งขันในงาน Startup Innovation Award 2023 ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษาระหว่างภาคีเครือข่าย 5 มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษา (FBA Entrepreneurial Incubation Program) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอแสดงความยินดี รับรางวัลเหรียญทองแดง โดย นักศึกษาสาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ คณะบริหารธุรกิจ และ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีรายชื่อดังนี้
1. นางสาว นัสริน บูละ
2. นายอเนชา สว่างอรุณ
3. นายตรีทศายุธ ชุมผอม
4. นายสุวิจักขณ์ สุภเพียร
5. นาย กฤติน กลับส่ง
ควบคุมทีมโดย : อาจารย์ ผศ.จุฑามาศ พรหมมนตรี และอาจารย์จิตรพงษ์ เจริญจิตร อาจารย์ที่ปรึกษาทีม

การแข่งขันใน หัวข้อ "นวัตกรรมไลฟ์สไตล์และความบันเทิง" (Lifestyle and Entertainment Tech ) ในการเข้าร่วมแข่งขันในงาน Startup Innovation Award 2023 ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษาระหว่างภาคีเครือข่าย 5 มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษา (FBA Entrepreneurial Incubation Program) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา


“ทำสิ่งที่ตัวคุณในอนาคตจะขอบคุณตัวคุณที่ทำสิ่งนั้นในวันนี้” มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม Start-Up สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM) วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน (DRIC) ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ “SCG Bangkok Business Challenge” ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จัดเป็นหนึ่งในการแข่งขัน startup ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย โดยคนส่วนใหญ่จะรู้จักกันการแข่งขันในอีกชื่อนึงว่า Asia's Longest-Running Global Student Startup Competition

“Do something now; your future self will thank you for later” Congratulations to Deeper, IBM students start-up team, has been accepted into the Thailand Competition, SCG Bangkok Business Challenge at Sasin. It's one of the biggest startup competition for undergraduate and postgraduate students in Thailand. People know as Asia's Longest-Running Global Student Startup Competition.
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ ได้แก่ นายมนต์ฐณัฐ มณีรัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ
จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ ดร.ปิยวรรณ ไกรนรา นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาทีม "ลุย ลุย ลุย" ที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศในการแข่งขัน "CHICKEN RUN : Enterprise of the future จัดโดย : สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ในช่วงวันที่ 27-28 กันยายน 2565 โดยตั้งทีมเข้าร่วมแข่งขันฯ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทีมนักศึกษา จาก คณะบริหารธุรกิจ ดังนี้
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางกัญญาณัฐ สอสม
นางสาวนริสา ประสมพงศ์
นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
นางสาวยัสมี สาเมาะ
นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
นางสาวนุชนาฎ หอทอง
นายอัครพน ใจห้าว
ที่ปรึกษาทีม : ผศ.จุฑามาศ พรหมมนตรี
และ อ.จิตรพงษ์เจริญจิตรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับ นายธนพนธ์ รอดขวัญ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนต้นแบบ YSDN AWARDS 2022 นักรณรงค์งดเหล้า บุหรี่ ลดปัจจัยเสี่ยง สาขาพัฒนาเยาวชนและจัดกระบวนการเรียนรู้
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ณ สถาบันวิชาการเอ็นที NT Academy กรุงเทพมหานครฯม.หาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุนัยนา วงศ์เกียรติกุล “นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ / ผู้บริหาร CEO โครงการบ้านสวนวงศ์ทอง บริษัทบ้านวงศ์ทองกรุ๊ป
ที่ได้เข้ารับ " รางวัลเกียรติยศประเภทบุคคลและองค์กรดีเด่น " ประจำปี 2565 (ครั้งที่3) รางวัล "มณีเมขลา"


นักศึกษา ม.หาดใหญ่ คว้า 2 รางวัลในการประกวด โครงการ "ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ด้วย BCG Model" จัดโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏสงขลา ร่วมกับ สมาพันธ์เกษตรยั่งยืนสงขลา จัดขึ้นวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา
รางวัล ชนะเลิศหัวข้อ "Smart Market Organic"
1. นายสายัณห์ จันทร์ภูธร
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางสาวนัสริน บูละ
นักศึกษาสาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ คณะบริหารธุรกิจ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 "Phum Phuang" ความมั่นคงอาหารของคนเมือง
1. นายภูมิพัฒน์ เอี้ยวสกุล
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางสาวปาลิตา ลำปัง
นักศึกษาสาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ คณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษาทีม
ผศ.จุฑามาศ พรหมมนตรี / ผศ.ดร.เธียรชัย พันธ์คง / อาจารย์จิตรพงษ์ เจริญจิตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย มอ.วิชาการ ระดับอุมศึกษา ปี 2565
1. นางสาวชมพูนท มณี
2. นางสาวรัตนาวดี บุญกิจรุ่งไพศาล
3.นายณัชพล จันทร์พริ้ง

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์รางวัลชมเชย ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบคัดเลือก (ส่วนภูมิภาค) ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9
1. นางสาวณัฏฐณิชา ไชยนาพงศ์
2. นางสาวรัตนาวดี บุญกิจรุ่งไพศาล

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 "การแข่งขันตอบปัญหาด้านการท่องเที่ยว" Responsible Tourism Quiz Professional นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ
ในโครงการ RUTS Tourism Festival 2022: Responsible Tourism Challenges : ภายใต้ธีมงาน Responsible Tourism ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับ นายปริญธร ทองศิริ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
ที่ได้รับรางวัลชมเชย "นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564"