ผลงานบุคลากร ปี 2559

ผศ. ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เป็นวิทยากรหลัก (Key Note Speaker) 1 ใน 4 ประเทศ ของ ASEAN Community ในการประชุม International Conference on Global EducationV on 10-11 April 2017 at University Ekasakti Padang Sumatera. ประเทศอินโดนีเซีย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา พงศ์วิรัตน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบตัวอย่าง “สุดยอด ผู้นำ นักบริหาร แห่งปี 2559” ในงาน THAILAND LEADER AWARDS 2016
จัดโดย ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร


ผศ.ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตราภรณ์ จุสปาโล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ และดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้เข้าร่วมงาน “World Travel Market 2016 (WTM)
ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559 ณ Excel Exhibition Centre กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เพื่อร่วมนำเสนองานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


อาจารย์สุนิตดา ชูสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น” ประจำปี 2559 ด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม
จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลงานนักศึกษา ปี 2559

นายกฤชเดช สวัสดิเวทิน นายปสันน์ตา คณะรัตน์ และนายนัฐพงศ์ ทองจินดา นักศึกษาสาขาดนตรีสมัยนิยมชั้นปีที่ 3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดการประพันธ์เพลง ภายใต้หัวข้อ "พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9" ในโครงการเพลงเพื่อพ่อ “Music for His Majesty Composition Contest” ชื่อผลงานเพลง “Heaven”


ทีม Finding Beauty นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หาดใหญ่
แข่งขัน The Winner!! Thailand League 2017 : Songkhla ซึ่งสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ใน START UP THAILAND SONGKLA 2017


นายสิงห์ชัย ลิ่มเนี่ยว นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันวิ่ง 800 เมตร ชาย
จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์"


Mr.Enock Kigen นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
ได้รับเหรียญทอง 3 รายการได้แก่ การแข่งขันวิ่ง 10,000 เมตร ชาย การแข่งขันวิ่ง 5,000 เมตร ชาย และการแข่งขันวิ่งวิบาก 3,000 เมตร ชาย ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันวิ่ง 1,500 เมตร ชาย
จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์"


Mr.Julius Mutai นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันวิ่ง 5,000 ชาย
ได้เหรียญทองแดง 2 รายการ ได้แก่
- การแข่งขันวิ่ง 10,000 เมตร ชาย
- การแข่งขันวิ่ง 1,500 เมตร ชาย

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบมหกรรม "สุรนารีเกมส์"


นายพัทธกุล สีหมัด นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวด Lafete bboy battle 2017 ประเภท 4 vs 4 จัดขึ้นที่ สมาคมไทย ฝรั่งเศส กรุงเทพ


 

นายปิยะ วรรณวงค์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รุ่นที่ 5 (ปีการศึกษา 2551)
ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2559 (รุ่น 67 สนามใหญ่)


นายคอลิด โต๊ะเก็ง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัล “นักศึกษาดีเด่น” ประจำปี 2559 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
นางสาวชนิดา โพธิ์ขาว นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัล “นักศึกษาดีเด่น” ประจำปี 2559 กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์
จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี