ผลงานบุคลากร ปี 2563ขอแสดงความยินดี ดร. เอนก นาวิกมูล ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2563

ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี
ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยลงวารสารระดับนานาชาติ

ดร.สุทธิสา ยาอีด หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยลงวารสารระดับนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน คณบดี คณะรัฐศาสตร์
ที่ได้รับรางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี" (ด้านบริการวิชาการแก่สังคม) ประจำปี 2564
โดยโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ประธานในพิธี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส
นักศึกษา The turtle team นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมแข่งขัน “The Bidding Proposal for Creative Event” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ในโครงการ Phuket Intensive 2021 (Under Project DMC Management for southern MICE student Chapter)
ภายใต้การควบคุมทีม : อาจารย์นิศาชล สกุลชาญณรงค์และ อาจารย์พิทูรย์ ทองฉิม ผู้ประสานงานหลัก จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภายใต้การสนับสนุนจาก.TCEB

อาจารย์เจรจา บุญวรรณโณ ได้รับ “รางวัลระดับดีเด่น”จากการส่งบทความ
เรื่อง "กลวิธีทางภาษาในการนำเสนออุดมการณ์ “ความเป็นแม่บ้าน” ผ่านคอลัมน์และงานโฆษณาในนิตยสารแม่บ้าน ช่วงปีทศวรรษ 2540-2549"
ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม "ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1" ซึ่งเป็นการนำเสนอแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


ผลงานนักศึกษา ปี 2563

รางวัลชนะเลิศ Champion southern Thailand MICE Destination Marketing Contest 22nd August 2020
ทีม Singgorra Team - The City of Lions Singgorra
: นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (AL) และสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM) วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ควบคุมทีมโดย : อาจารย์ธิญาดา แก้วชนะ , อาจารย์ชาญวุฒิ ทองแกมแก้ว


รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นางสาวอภิวรรณ ยอดมงคล
รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์


รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นางเรวดี สุขชุม
รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์


รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายประชา แซ่เซ็น
รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น ระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์


รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายวันชนะ ชาโนเพ็ญศิริ
รางวัลชมเชย นักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น ระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


โครงการประกวดคลิปวิดีโอของนักศึกษาปี 2020 SOCIAL RESPONSIBILITY หัวข้อ "นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ทำอะไรเพื่อสังคม?"
- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
นักศึกษาสาขาสาธาณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากชื่อผลงาน “สละเพื่อเติมเต็ม เท่ากับสุขที่แท้จริง”


โครงการประกวดคลิปวิดีโอของนักศึกษาปี 2020 SOCIAL RESPONSIBILITY หัวข้อ "นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ทำอะไรเพื่อสังคม?"
- รางวัลชมเชย อันดับ 4
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากชื่อผลงาน “The Positive Energy”


นายสุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ คว้า 6 รางวัล จากการแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ ยิมนาสติกแอโรบิก และยิมนาสติกลีลา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับรางวัลดังนี้
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ยิมนาสติกศิลป์ ประเภท บุคคลรวมอุปกรณ์ รุ่นประชาชน
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ยิมนาสติกศิลป์ ประเภท อุปกรณ์ บาร์คู่ รุ่นประชาชน
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ยิมนาสติกศิลป์ ประเภท อุปกรณ์ บาร์เดี่ยว รุ่นประชาชน
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ยิมนาสติกศิลป์ ประเภท อุปกรณ์ ห่วง รุ่นประชาชน
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 ยิมนาสติกศิลป์ ประเภท อุปกรณ์ ม้าหู รุ่นประชาชน
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 ยิมนาสติกศิลป์ ประเภท ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ รุ่นประชาชน

การแข่งขันมีขึ้นระหว่างวันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอแสดงความยินดี
นางสาวศิริวรรณ ยิ้มมงคล นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ รับรางวัลชมเชย
นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอุดมศึกษา