รางวัลระดับสถาบัน ปี 2550

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการจัดทำแผนธุรกิจระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2546 ไอเดีย "ห้างหุ้นส่วนกัลยาณมิตรบริการจัดงานศพครบวงจร"


คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการจัดทำแผนธุรกิจระดับประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2548 ไอเดีย "กาเม็ง ลูกชิ้นแพะ"


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัลชมเชยสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานกองทุน ฯ ดีเด่น ปีการศึกษา 2548 ระดับอุดมศึกษา จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัลชมเชยสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานกองทุน ฯ ดีเด่น ปีการศึกษา 2549 ระดับอุดมศึกษา จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัลชมเชยสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานกองทุน ฯ ดีเด่น ปีการศึกษา 2550 ระดับอุดมศึกษา จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)


คณะนิเทศศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การเขียนแผนการประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม


คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน SIFE National 2007


คณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์
ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันโครงการ HSBC Young Entrepeneur 2006-2007


ผลงานนักศึกษา ปี 2550

นายสุรศักดิ์ พิทักษ์สืบผล นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษาระดับประเทศ โปรแกรม Microsoft Word 2003 โครงการ MOS Olympic 200


นายกิตติศักดิ์ แซ่จู คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษาระดับประเทศ โปรแกรม Microsoft Excel 2003 โครงการ MOS Olympic 200


นายไชยันต์ หลีหมวด คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
รองชนะเลิศการประกวดร้องเพลงประเภทเพลงไทยลูกทุ่งรายการลูกทุ่งเงินล้าน ของกรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11


นายฮานาฟี หมุดแหละ สำเร็จเป็นเนติบัณฑิต สมัยที่ 5


นางสาวดวงใจ คงซิเหร่ สำเร็จเป็นเนติบัณฑิต สมัยที่ 58


นางสาวนิลญาดา ตู้จินดา นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
รับรางวัลเยาวชนดีเด่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ประจำปีการศึกษา 2551 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


นางสาวศรารัตน์ พงศ์ชู คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของประเทศ จากการแข่งขัน MOS Olympic (Microsoft Office Specialist) Thailand Competition 2006 ณ TK Park อุทยานการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร


นางสาวกนิฐากรณ์ เขียวเอียด คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง กีฬาเปตอง จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ศาลายาเกมส์


นายปฏิพัทธ์ สุวรรณ์ลี นายณัฐพล เพชรจิระวรพงษ์ และนายเชาวลิต แซ่ลิ้ม
ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทส่งเสริมการเรียนรู้ ในหัวข้อ "สวนคณิตศาสตร์ของนายแครอท" จากการแข่งขัน National Software Contest ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ


นางสาวนิอามีนา กอเส็ง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ The Seventh National English Language Competitional ระับบภาคใต้ และเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ จัดโดยศูนย์ออสเตรเลียศึกษา

นางสาววิไลวรรณ แซ่ไล้ คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน โครงการ RD Camp Show Case : คนดีมีภาษีโชว์พาวด์ แผนการประชาสัมพันธ์ของกรมสรรพากร


นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท E-Learning จากการแข่งขัน SIPA Pitch 2007 จัดโดย SIPA