รางวัลระดับสถาบัน ปี 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติจากเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานระดับ อุดมศึกษา 3 ปีการศึกษาขึ้นไป

ผลงานบุคลากร ปี 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปี 2558 โดยเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี วันที่ 16 กันยายน 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล ผู้ช่วยอธิการดีฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง เพื่อการพึ่งตนเองของชาวประมงพื้นบ้านในตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ผลงานนักศึกษา ปี 2558

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่ ทีม HU Suree
ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท จากการเข้าร่วมแข่งขันโครงการ SUREE Creative Contest No.2 จัดโดย บริษัทสุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด


นายอรรถพล ชีวประเสริฐกุล (แบงค์) นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับเลือกเข้าโครงการ "Singha BizCourse#8"


นางสาวกันธิชา เกือแก้ว และนางสาว ทิพวรรณ เมืองทอง นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ คณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่
นำผลงาน "สบู่เหลวกำจัดกลิ่นขี้ยาง" คว้า 3 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลชนะเลิศประเภทเหรียญทอง
2. รางวัลพิเศษจากประเทศเกาหลี
3. รางวัลพิเศษจากประเทศอินโดนีเซีย

ในงาน The 27th International and Innovation Exhibition (ITEX2016) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย


นางสาวเสาวภาคย์ ทิพย์สงคราม ประธานชมรมนครา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับคัดเลือกจากสถานีวิทยุ 93 Mass Fm ให้ได้รับรางวัล Mass The Idol บุคคลต้นแบบ สาขาวัยทีนจิตอาสา ในงาน Mass 11 ปี


ทีมวอลเล่ย์บอลหญิง ม.หาดใหญ่
ได้รับรางวัลรองชนะเลิส อันดับ 1
ในการแข่งขันวอลเล่ย์บอล PSU OPEN ครั้งที่ 27


นายคอลิด โต๊ะเก็ง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หาดใหญ่

คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2016
ประเภท Microsoft Word


นายกัญจน์ คำแฝง นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงนิทรรศการ
ผลงานชื่อ “เกมส์เรียงเลขมหาสนุก (Puzzle Play)”
ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559
ณ Hall 102-103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ทีม "Let's get moove"
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ จากการเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ
“Marketing Plan Contest" โครงการ 8 by A.P. Honda”


นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 2
ประจำพื้นที่เขตภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)

จากการเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ
“Marketing Plan Contest" โครงการ 8 by A.P. Honda”


น.ส.นูเรีย อาแว และ น.ส.อามีน๊ะ บากา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9 จัดโดยสำนักโฆษก
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี


Ms.Viola Jepchirchir Kimeli นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันวิ่ง 5000 เมตร หญิง
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์"
ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


Mr.Nelson Kiptoo นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ได้เหรียญทอง
และ Mr.Enock Kigen นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ได้เหรียญเงิน การแข่งขันวิ่ง 5000 เมตร ชาย

ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์"
ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


Ms.Viola Jepchirchir Kimeli นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันวิ่ง 1,500 เมตร หญิง
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์"
ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


Mr.Enock Kigen นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ได้เหรียญทอง
และ Mr.Nelson Kiptoo นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ได้เหรียญเงิน การแข่งขันวิ่งวิบาก 3,000 เมตร ชาย

ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์"
ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


Mr.Nelson Kiptoo นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ได้เหรียญทอง
และ Mr.Enock Kigen นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ได้เหรียญเงิน
การแข่งขันวิ่ง 10,000 เมตร ชาย

ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์"
ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


นายสิทธิชัย ศรีษะย์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 
ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันวิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์"
ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ส.อ.เพชร สุวรรณรัตน์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 
ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันขว้างจักร ชาย
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์"
ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


Ms.Viola Jepchirchir Kimeli นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 
ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันวิ่ง 10,000 เมตร หญิง
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์"
ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


นักศึกษาสาขา CM และ IT สอบผ่าน Oracle Ac ademy Certificate
ได้แก่

- นายสุธากร แซ่ตั้น
- นางสาวรอกีเย๊าะ สามแม
- นางสาววิศิษฏ์นาฏ ช่วยรักษ์
- นายเกรียงไกร เกียรติดำ
- นายจีรวัฒน์ มาตุเวช
- นางสาวตรีรัตน์ เดชจรัสโยธิน
- นายภาสวัตน์ ทามี


นางสาวฟาติน ปายอดือราแม นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (ทีมรากแก้ว ม.หาดใหญ่)
ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาดูงานยังประเทศ บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam)
ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2558 ในโครงการยุวทูตป.ป.ช. ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 17คน จากยุวทูตป.ป.ช. ทั้งหมด 45 คนทั่วประเทศ


นางสาวอมิตตา หอมหวาน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
และ นายพงค์ดนัย แซ่เจียง นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขามนุษศาสตร์ จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย


นายรณกฤต แก้วละเอียด นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัลเยาวชนคนดีศรีนครหาดใหญ่


นางสาวเสาวภาคย์ ทิพย์สงคราม นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัลเยาวชนคนดีศรีนครหาดใหญ่


รางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “อัตลักษณ์ชายแดนใต้”โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
รางวัลชนะเลิศ,รางวัล Popular Vote และรางวัลบทดีเด่น ได้แก่ ทีม “คิดต่าง”

- นางสาวสุชัญญา เม่งช่วย คณะนิเทศศาสตร์
- นางสาว พรรณทิพย์ แซ่เลื่อง คณะนิเทศศาสตร์
- นางสาว ศศิประภา  ทองรูจี คณะนิเทศศาสตร์
- นางสาว ปาริชาติ แซ่โอ้ว คณะนิเทศศาสตร์

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ ทีม “จัดจ้าน”

- นายแดนดอน อ่อนทองอิน   คณะนิเทศศาสตร์
- นางสาวจุรีพร กินรี   คณะนิเทศศาสตร์
- นายพิพัฒน์ เลิศวินิจนันท์   คณะนิเทศศาสตร์
- นางสาวพรระพี วรศักดิ์นุกูล คณะนิเทศศาสตร์

 

รางวัลชมเชย  ได้แก่  ทีม “อารีเน๊าะ”

- นางสาว อรธิรา แสนเสนาะ คณะนิเทศศาสตร์
- นางสาว อัจฉริยา จินดาย้อย คณะนิเทศศาสตร์
- นางสาว จิตติมา แก้วทอง คณะนิเทศศาสตร์
- นางสาว กิติยาพร เปรมสุข คณะนิเทศศาสตร์นางสาวฟาติน ปายอดือราแม นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors 2015) จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 44 คน