รางวัลระดับสถาบัน ปี 2552

ทีมบาสเกตบอล
ได้เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล U-Leage ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

ผลงานนักศึกษา ปี 2552

นางสาวนิลญาดา ตู้จินดา
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ได้รับรางวัล นักศึกษารางวัลพระราชทาน


ทีมกอและสันติภาพ การรวมตัวของนักศึกษารัฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
เข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจการสร้างธุรกิจชุมชนให้เป็นจริงและยั่งยืน จัดโดยมูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคม การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย นางสาวโสรญา มุธุศรี นายเสี่ยงไทย แซ่อึ้ง นางสาวธัญรดา สุวรรณศิริ นักศึกษาสาขา วิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ นายนาบาวี บินมะเยาะ นายอัดนัน ยูโซ๊ะ นายซายูตี กาแจ และนายซูไฮมีน บินเจะนิ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และนายภูมิสกุล เสนกุล นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาววิยะกาญจน์ วรรณวงค์ ประธานคณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 61
นับเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรก ที่ได้รับเลือกให้ดำรงดำแหน่งประธาน เนติบัณฑิต


นายธีรภัทร์ ชินสนธิกุล
สอบได้ลำดับที่ 1 วิชาว่าความของสภาทนายความแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 30


นางสาววันวิสาข์ แซ่หลิว และ นางสาวธิดา สหะวงศ์วัฒนา นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน สาขาภาษาจีนธุรกิจ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคัดลายมือภาษาจีน จัดโดยสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์


นางสาวพิรีพรรณ สุทธิรักษาวงศ์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2552 จากกระทรวงศึกษาธิการ


นายอธิภัทร จิตตะนัง นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดโดย โรงพยาบาลหาดใหญ่และชมรมกอล์ฟช้างไทย


นักศึกษาสาขาวิชามัลติมิเดียและกราฟิกดีไซน์ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
ได้รับรางวัล จากาการแข่งขันพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 23 ระดับภาค รางวัลที่ได้รับ ได้แก่
- นายธรรมศักดิ์ เดชุวณิชชา รางวัลชนะเลิศ สาขากราฟิกดีไซน์ รุ่นเยวชน
- นางสาวเพ็ญพิชชา มะโนโปธาร รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สาขากราฟิกดีไซน์รุ่นเยวชน
- นายจักรพันธ์ ลิมปนะเทิดไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขากราฟิกดีไซน์รุ่นเยาวชน
- นางสาวพรหมศิริ สว่างแข รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 สาขาเวปดีไซน์ รุ่นบุคคลทั่วไป


นายวัชรินทร์ แวกาจิ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นนักศึกษาคนแรกของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 3 ประเทศเวียดนาม และการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ประเทศลาว


นางสาวมัตติกา รักษ์ขพันธ์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรายการ พัทยามาราธอนนานาชาติ รุ่นทั่วไปหญิง ระยะทาง 21.5 กม.


นายนรินทร์ ปาดีน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในรายการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ปากพนังมินิมาราธอน รุ่นทั่วไปชาย ระยะทาง 10.5 กม.


นายจักรพงศ์ หมาดมีหนา นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติิดิษยะศริน สาขา Multimedia and graphic design
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในรายการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ปากพนังมินิมาราธอน รุ่นอายุ 20-24 ปี ระยะทาง 4 กม.


นายพัฒนพงค์ ศรีน้อย นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ประธานชมรมร้อยเสียงสัมพันธ์
ได้รับรางวัล โครงงานเผยแพร่ผลการดำเนินงานของรัฐบาลดีเด่น


Miss Nweni Khine นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติิดิษยะศริน สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน The Australian Studies Centre (ASC) The Eleventh Language Speech Commpetition