รางวัลระดับสถาบัน ปี 2556

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัลชมเชย”องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 (NACC Integrity Awards 2012)
จัดโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)


ร่วมแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับโล่เกียรติบัตร ในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันสิ่งแวดล้อมโลก
จากนายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับรางวัล สถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายในงานสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5
จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556


สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำกัด ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ระดับ "ดีมาก"
จากการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2556 โดยสหกรณ์จังหวัดสงขลา


ผลงานนักศึกษา ปี 2556

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัลการประกวดสปอตโทรทัศน์ โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของสังคมไทย ให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม ปี 2556
จัดโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน Pure โดยทีม Dude Glory
- รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน เปลี่ยน โดยทีม O2one รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน ควักกระเป๋า โดยทีมกุ้งกิ้ง


นางสาวเคลือทิพย์ กระจ่างโพธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 พร้อมโล่ จาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานคณะกรรมการบริหารโครงการพระดาบส จังหวัดชายแดนใต้ ในการประกวดประเภทขับร้องเดี่ยว ระดับอุดมศึกษา "ร้องเพลงคำพ่อสอน ให้ดังทั่วทั้งแผ่นดิน เพื่อสันติสุขชายแดนใต้" เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556


นายศรัณย์กร โคราช นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาดีเด่น ประเภทกิจกรรมดีเด่น นายศิวรักษ์ ชาโนเพ็ญศิริ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2556 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย


ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนุษบา ขวัญศรีสุทธิ์ นางสาวปริชล วิมลเมือง  นางสาวอามิตตา หอมหวาน และนายณัฐพงษ์ คงศรีประพันธุ์  นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดทริป เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว  โครงการ Trip & Treat จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


นายทนงศักดิ์ ลิ่มเนียว
ได้รับ 2 เหรียญเงิน จากการแข่งขันการวิ่ง 800 เมตร และ 1,500 เมตร ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์”


นางสาวกัตติกา อร่ามโชติ
ได้รับเหรียญเงิน จากการแข่งขันเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์”


นางสาววิโอล่า เจฟเชอเชอ คิมเมลี่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
นักกรีฑาหญิงยอดเยี่ยมในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 41 ได้รับ 3 เหรียญทองจากการวิ่ง 1,500 เมตร 10,000 เมตร และ 5,000 เมตร (ทำลายสถิติ) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 41


Mr.Enock Kigen นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
ได้รับ 2 เหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่ง 10,000 เมตร และ 5,000 เมตร ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์”
Mr.Nelson Kiptoo นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
ได้รับ 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันวิ่ง 10,000 เมตร และ 5,000 เมตร ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์”


Mr.Enock Kigen นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทำลายสถิติวิ่งมาราธอนแนวตั้ง พิชิตตึก 84 ชั้น สูงที่สุดของประเทศไทย ณ ที่โรงแรมใบหยก สกาย ในการแข่งขัน “พีทีที ใบหยก รัน-อัพ อินเตอร์เนชั่นแนล 2014”


นายทนงศักดิ์ ลิ่มเนี่ยว
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 19 - 29 ปี ประชาชนชาย วิ่งมาราธอนแนวตั้ง พิชิตตึก 84 ชั้น สูงที่สุดของประเทศไทย ณ ที่โรงแรมใบหยก สกาย ในการแข่งขัน “พีทีที ใบหยก รัน-อัพ อินเตอร์เนชั่นแนล 2014”


นายทะนงศักดิ์ ลิ่มเนี่ยว
ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขัน "ราชภัฏนครมินิมาราธอน ครั้งที่ 10" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยชุมพร เพ็ชรสวี, นายจตุณรงค์ ยามา, นายณัฐวัฒน์ ภู่เมธากุล, นางสาวจุฑามาศ สิทธิพรเบญจพล และ นางสาวนันธิตา เจริญทรัพย์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผ่านเข้าร่วมโครงการ"Marketing Trainnee รุ่นที่ 28" ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย


นางสาวอันนิซ มีนา นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านคัดเลือก 40 คนสุดท้ายจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ Singha Biz Course 6


นางสาวมนิดา จะปะกียา และ นายวรวุฒิ จันทร์แดง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ ระดับยอดเยี่ยม ประเภทโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ ในผลงาน “แอนิเมชั่นสารานุกรมไทยภาษามือ 3 มิติ บนโทรศัพท์มือถือ จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศ ไทย (National Software Contest – NSC 2014)


นางสาวพรชนก อาศน์สุวรรณ, นายศิวรักษ์ ชาโนเพ็ญศิริ และนายภานุพงค์ คงแก้วเคลื่อน นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสื่อการเรียนรู้ ในผลงาน “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หมวดภูมิศาสตร์) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Nectec)


นางสาวนรินทร ณ รังสี, นายวรรธนพงศ์ รัตนไชย, นางสาวอรอุมา สิทธิชัย นางสาวกาญจนา ว่องคุณากร, นางสาววิลาวัณย์ ช่วยกลับ, นางสาวอรฤทัย นาศรี และนางสาวอันนิซ มีนา นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Scoopy i Aloha..ซ่านิยม ในการแข่งขันโครงการ 'Marketing Plan Contest #6 By A.P. Honda ปีการศึกษา 2556


นางสาวอาภรรัตน์ เพชรทอง, นางสาวจันทิมา พูลเพิ่ม, นางสาวปภาวดี คาลเคล นางสาวกรสกุล หาญสุด, นางสาวอาลิต้า ยะนายเดิม, นางสาวนันนภัส แหละหมัด และนางสาวเอกพัฒน์ ไชยสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภท ZOOMER-X ในการแข่งขันโครงการ 'Marketing Plan Contest #6 By A.P. Honda ปีการศึกษา 2556


นายสถาพร สุขลิ้ม และนายภาณุพงศ์ สวัสดี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงการสหกิจ ศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


นางสาวคอซียะห์ ดือเระ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ โครงการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


นางสาวจิรัฐิกานต์ สลำเส้ง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ด้านสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น โครงการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


 

นายวรันต์พงษ์ อึงรัตนากร
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา โครงการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

นายภาณุพงศ์ สวัสดี และ นายสถาพร สุขลิ้ม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช รุธิโก (อาจารย์ที่ปรึกษา)
ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำฐานข้อมูล ระบบท่อน้ำและหัวดับเพลิง เพื่อระงับเหตุอัคคีภัย บนระบบปฎิบัติการ แอนดรอยด์และไอโอเอส : กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม และอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ


นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจโครงการ The 2014 CIMA Global Business Challenge -Thailand รอบชิงชนะเลิศ ผลการแข่งขัน มีดังนี้ ที่ 1 ได้แก่ ม.ธรรมศาสตร์ ที่ 2 ได้แก่ ม.หาดใหญ่ ที่ 3 ได้แก่ จุฬาลงกรณ์ฯ ที่ 4 ได้แก่ ม.มหิดล ที่ 5 ได้แก่ ม.ธรรมศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 49 ทีม


ทีมนักกรีฑามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับ 2 ประเภทประชาชนชายและประชาชนหญิง ในการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 60 ประจำปี 2557 จัดโดยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2557 ณ สนามกีฬา ศุนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


นายฐนกร จันทร์นวล นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
เป็น 1 ใน 60 คนจากทั่วประเทศ ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2014

นางสาวเคลือทิพย์ กระจ่างโพธ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์
ผ่านเข้ารอบ Blind Audition ในรายการ The Voice Thailand Season


นายบัณฑิต มากศักดาหาญ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์
ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในการประกวดการประพันธ์เพลง “คุณค่าไทย สู่บทเพลงสมัยนิยม” จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม @ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล


นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านเข้ารอบสุดท้ายโครงการปลูกจิตสำนึกประชากรอาเชียน 2015 และได้เดินทางศึกษาดูงานที่ประเทศกัมพูชา