รางวัลระดับสถาบัน ปี 2555

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่คว้ารางวัลระดับชาติ
“สถานศึกษาดาวรุ่งด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษา”เนื่องในวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 (Thai Cooperative Education Day 2012) 
จัดโดย : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) / สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย


ม.หาดใหญ่ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2011-2012  รางวัลชมเชยประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement ) ด้วยผลงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร แบบบูรณาการ iOffice (Integrated and Innovative Office)


โครงการส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน โดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประสบผลสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานจากการใช้ระบบ ESCO "ESCO Project Awards 2013" จัดโดย : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ กระทรวงพลังงาน


ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ บรรณาธิการวารสารหาดใหญ่วิชาการ ผู้นำวารสารหาดใหญ่วิชาการของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผ่านการพิจารณาให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI


“สกอ.ให้ ม.หาดใหญ่เป็น 1 ใน 7 มหาวิทยาลัยตัวอย่าง ของประชาคมอุดมศึกษาที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Edpex)”


ชมรมคนแบกเป้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดปฏิบัติการรณรงค์ 84 ห้องเรียนอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จัดโดย :จากสำนักงานกำกับพลังงาน


นครา ม.หาดใหญ่
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 จากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาอุดมคติไทย เขตภาคใต้ จากโครงการประกวดแนวปฎิบัติที่ดี (Good Practrices) ในการนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างสำนึกสาธารณะแก่นิสิตนักศึกษา


ฝ่ายส่งเสริมวินัยและคุณภาพชีวิตนักศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา และ นครามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการแนวปฏิบัติที่ดี การเตรียมความพร้อมนิสิตนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน จากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ หาดใหญ่


นครา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการจิตอาสา แนวปฏิบัติที่ดี ของสถาบันเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง จากงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 เครือข่ายอุดมศึกษาเขตภาคกลางฯ ณ มหาวิทยาลัยสยาม

ผลงานนักศึกษา ปี 2555

นางสาวชนิษฐา มณีศรีโสภา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
นักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2555


นางสาวสุวดี ศรีสมบูรณ์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
นักศึกษารางวัลชมเชยพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554


นางสาวอามิตตา หอมหวาน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
ได้รับโล่เกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “นักศึกษาดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556“ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


นายซาฮารี เจ๊ะห๊ะ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นักกรีฑาทีมชาติไทย ได้รับเหรียญทองแดงจากการวิ่ง 4 x 400 เมตร ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซี่ยน ครั้งที่ 16 ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเหรียญเงิน วิ่ง 3 x 800 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์ ฯลฯ


ส.ท.เพชร สุวรรณรัตน์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
ได้เหรียญเงินจากการแข่งขันทุ่มน้ำหนัก (ชาย) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "พลบดีเกมส์" ระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม 2556 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี


นายนิภัทร์ ดำเนินพงศ์วิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์ นายทิวากร ฟุ่งชูเกียรติ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
คว้าแชมป์รุ่นโอเพ้นท์ของการแข่งขัน ซีคอน สตรีท ชาเลนจ์ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ และแชมป์ จากการประกวด “Super Dance” ประเทศมาเลเซีย


นางสาวสุทธิดา อินเรือง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ จากการประกวดคำขวัญโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 


นางสาวโสภิดา บัวแดง นายสุทธิชัย รักจันทร์ และนายพรชัย มั่งมีพร้อม นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.หาดใหญ่
ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ
นางสาวเบญจมาศ กล่อมจันทร์ นายศตวรรษ พุทธน้อย และนายวรินทร บุญสนิท นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.หาดใหญ่
ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ1 จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา งานทักษิณวิชาการ 2555
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 


น.ส.จิราภร มากสวัสดิ์ น.ส.วรารัตน์ อินทรบุตร และน.ส.ชนัญธิดา ด้วงคง สาขาวิขาการปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ชิงแชมป์ภาคใต้ (ระดับอุดมศึกษา)
นายพงศ์ไพสิฐ จำเริญนุสิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์ภาคใต้


นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ทีม"เฟี๊ยวซ่าส์...ย๊าฮู้"
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เขตภาคใต้ ในการประกวดแผนการสื่อสารการตลาด เชิงบูรณาการกับบริษัท HONDA ในโครงการ Marketing plan contest project 5 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556


นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ทีม"vivid girl"
ได้รับรางวัลชมเชย เขตภาคใต้ ในการประกวดแผนการสื่อสารการตลาด เชิงบูรณาการกับบริษัท HONDA ในโครงการ Marketing plan contest project 5 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556


นางสาวเคลือทิพย์ กระจ่างโพธ สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปศาสตร์ฯ
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 3ประเภทหญิง ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลง นิเทศศาสตร์ก็อตทาเลนท์ ครั้งที่ 2


นางสาวสุวดี ศรีสมบูรณ์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น (Best practical) ระดับเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2555


นายศุภชัย ดำทั่ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงการ Mos Olympic Thailand Competition 2013


น.ส.อมรรัตน์ วัฒนา น.ส.จริยา ชูสังราช นายสิทธิชัย ท่ามติ้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
รางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ การแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013)


นายพุฒิพงษ์ อินทรัตน์ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Adrice Distributions Present “Acoustic Contest 2012”


นายธรรมรัตน์ พูลเพิ่ม สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
รางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555


นางสาวบุษราคัม สิวายะวิโรจน์นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับกรุงเทพฯและปริมณฑล Link Cabling Contest 2012


นางสาวสายฝน แซ่ตัน, นายวีระวุธ กูลแก้ว, นายเอกวิทย์ อยู่พร้อม, นายศรัณพงศ์ พรหมจิตร, นายสมพร พุธจันทร์, นายนิยม หาญทะเล, นายมะสุกรี จิตอสอ, นายเฉลิมพล พรหมทอง, น.ส.วิไลวรรณ ดีสุก, น.ส.กิ่งดาว แก้วไกรศรี, น.ส.สุดาพร ทองไทย, น.ส.ธนภรณ์ ธะโรจนพงศ์, น.ส.กนกวรรณ รัตภูมิ
รางวัลชมเชยโครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ ปีที่ 7 ระดับอุดมศึกษา จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์


ส.ท.เพชร สุวรรณรัตน์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
เหรียญเงินจากการแข่งขันทุ่มน้ำหนัก (ชาย) และเหรียญทองแดง การแข่งขันขว้างจักร(ชาย) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "พลบดีเกมส์" ระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม 2556 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

นายซาฮารี เจ๊ะห๊ะ, นายสุวิทย์ กาญจนะแก้ว, นายภาณุวัฒน์ จันทร์ประสิทธิ์, นายสิทธิชัย สายสินธ์, นายเกรียงไกร กาสัน, นายทะนงศักดิ์ ลิ่มเนี่ยว
เหรียญทองแดง ประเภทวิ่งผลัด 4 x 400 เมตร (ชาย) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ ครั้งที่ 40


Congratulations to our IBM students who will represent Hatyai University in the CIMA GBC 2013 Final -Thailand. Good luck Moss, Manas, Hanifah and Sae-lim.