รางวัลระดับสถาบัน ปี 2554

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัล “สถานศึกษาดาวรุ่งด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษา” ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 3

ผลงานนักศึกษา ปี 2554

นายพัฒนพงศ์ ศรีน้อย นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์
ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาจากภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2553


นายภูเบต สุราฤทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย : การแข่งขันอ่านฟังเสียง ครั้งที่ 40 ประจำปี 2554”


น.ส.อนุศรา เอ่งฉ้วน, น.ส.นิตยาพร กิจสถาพรไพศาล, นายปพิชญา เรืองศรี, นายพรประสิทธิ์ ขวัญใจ 
ได้รับรางวัลชมเชย "การประกวดผลิตสปอตโฆษณารณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ ไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง พลังเสียง คนรุ่นใหม่ (Gen'X&Y vote ) ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร


นายสุรทิน พัฒนวงศ์ไทย และนายพงศธรแสนท้าว  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุภาวดี ทองเสมา  นักศึกษาสาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ


นายสมบูรณ์ อาจาริยะ นักศึกษาสาขาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปศาสตร์ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดประเภทกลองชุด (Solo Drumset) โครงการ Brass Percussion and Color Guard Contest 2011 (BPC 2011)


วิสุทธิ์ แซ่หวาง นักศึกษาสาขาภาษาจีนธุรกิจ ว.นานาชาติดิษยะศริน
ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ (นานาชาติ) ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8


นางสาวอลิตา เศรษฐสุข,นายชัยชุมพร เพ็ชรสวี,นางสาวจุฑามาศ  สิทธิพรเบญจพล, นางสาววันวิสาข์ แซ่อึ้ง,นางสาวนฤมล แซ่อุ่ย นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เขตภาคใต้)โครงการ Scoopy i Marketing  Plan Contest by Honda 4 (การประกวดแผนการสื่อสารทางการตลาด)


นางสาวพิชชาอร สุขจิตเกษม นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ โครงการประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริม สิทธิเด็ก ประจำปี 2554 สาขาข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กออนไลน์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร


นายยุทธนา ชื่นวิเศษ และนายเอกชัย แซ่พุ่น นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ รายการ "Link Cabling Contest 2012"


นายบัณฑิต มากศักดาหาญ สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปะศาสตร์  นางสาวสุวดี ศรีสมบูรณ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันประกวด ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


นายธรรมรัตน์ พูลเพิ่ม สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  นายนพสิทธิ์ พันธ์ภูวธนนท์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ นางสาวรัชนีกร โซว สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผ่านเข้ารอบ 40 คนสุดท้ายจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ Singha Biz Course รุ่นที่ 4