รางวัลระดับสถาบัน ปี 2553

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริม การศึกษาเอกชน ในงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน เทิดไท้องค์ราชัน ภาคใต้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.สงขลานครินทร์ฯ


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัลระดับ Excellence ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Project) ในการประกวด Thailand ICT Excellence Awards2010 ด้วยผลงาน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ eService 2.0 และการจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาครบวงจร Student One Stop Service Center (SOS)”  ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ

ผลงานนักศึกษา ปี 2553

นายสุนทร สุขสง นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านเข้ารอบ 40 คนสุดท้ายจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ Singha Biz Course รุ่นที่ 2 พร้อมทั้งได้รับรางวัลขวัญใจสิงห์รุ่น 2 และรางวัลพัฒนาการดีเด่น จัดโดย บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด


นายวิทูร พลภักดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โปรแกรม Microsoft Excel 2007 Thai Version


นายเสฐียรพงษ์ นภัสพงษ์วลี นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โปรแกรม Microsoft Word 2007 Thai Version


นายซารีฟ จะอ๊อก นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โปรแกรม Microsoft Excel 2007 Thai Version


นายนิปากรูรอซี ยูโซะ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ โปรแกรม Microsoft Excel 2007 English Version


นายศุภชัย ดำทั่ว นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ โปรแกรม Microsoft Word 2007 English Version


นายธีรวัฒน์ บุญช่วย นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
และ นางสาวทัศนีย์ ต่วนเทศ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์

ได้รับรางวัลการประกวด Clip Video หัวข้อ Microsoft Office กับชีวิตประจำวัน ในการแข่งขันโครงการ Microsoft Office Specialist Olympic 2010


นักศึกษาสาขาดนตรีสมัยนิยม คณะศิลปศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีเยาวชน พร้อมด้วยรางวัลมือกีตาร์และรางวัลมือกลองยอดเยี่ยม ในการแข่งขัน SBPAC MUSIC CHAMPIONSHIP THE BAND CONTEST ครั้งที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท


นายพัฒนพงค์ ศรีน้อย นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์
ได้รับรางวัลโครงงานเผยแพร่ผลการดำเนินงานของรัฐบาลดีเด่น ในโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 5 จัดโดยสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี


นางสาวมัตติกา รักขพันธ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย
ได้รับเหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่ง 5,000 เมตร ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 38 จามจุรีเกมส์


นายวัชรินทร์ แวกาจิ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย
ได้รับเหรียญทองและทำลายสถิติ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 38 จามจุรีเกมส์


นายสาวกัตติกา อร่ามโชติ
ได้รับเหรียญเงิน กีฬาเปตอง ประเภท Shooting กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 “จามจุรีเกมส์”


นายนรินทร์ ปานดีน 
ได้รับเหรียญทองแดง ประเภทวิ่งวิบาก 3,000 เมตร ชาย กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 “จามจุรีเกมส์”


นางสาวกิตติกา อร่ามโชติ, นางสาวจุฑารัตน์ ขุนเพ็ชร, นางกนิษฐาภรณ์ เขียวเอียด, นางสาวนาถชนก สุขสวัสดิ์
ได้รับเหรียญทองแดง กีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง 3 คน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  38  “จามจุรีเกมส์”


นางสาว ชนิษฐา มณีศรีโสภา สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2554 และมีโอกาสเข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


นายสุกรีพลี โต๊ะแม นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายพีระพงษ์ ใยยอง นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ
ผ่านเข้ารอบโครงการ Singha Biz Course#3


นายธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ระดับเครือข่าย จัดโดย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เครือข่ายเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาค และสมาคมสหกิจศึกษาไทย


นางสาวธิดารัตน์ ดิษฐอำไพ นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์
รางวัลชมเชย นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ภาคใต้ ประจำปี 2552


นายพัฒนพงศ์ ศรีน้อย นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์
รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทกิจกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2553 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)


การแข่งขันโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 5
1.นางสาวเกศินี อึ้งสกุล และนายชาคร นิ่มนวล นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
2.นายธวัฒน์ แซ่เตียว นายบารมี มีทอง และนางสาวนฤมล เพ็ชรสิทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตรรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมด้วยรางวัลเขียนบทยอดเยี่ยม และรางวัลประเด็นข่าวยอดเยี่ยม 1


นางสาวสุวิญชา มหานิล นางสาวขนิษฐา วายุภักดิ์ นางสาวณัฐกานต์ กาวชู นางสาวนิสรีน แวหะยี นางสาวรินรภัทร์ วิชชู นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ และนายอัสดุสสลาม หวังโสะ นักศึกษาสาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันโครงการกล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน ปี 2553 จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ได้รับทุนสนับสนุนโครงการ 75,000 บาท


นายพัฒนพงค์ ศรีน้อย นางสาวรุ่งฤดี ชินโชติวรานนท์ นางสาวสุภาพร แซ่หว่อง นางสาวปริยานุช เทพเกื้อ นางสาวสุวดี ศรีสมบูรณ์ และนางสาวกฤตยา บางเตียว นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  ม.หาดใหญ่
คว้าแชมป์ 2 ปีซ้อน “โครงการสร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA” จากโครงการ”เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เรือกอและจำลอง”เมื่อปีที่แล้ว สู่โครงการ”เกาะสะอาด ปราศจากมลพิษ ชีวิตเป็นสุข” ชนะใจกรรมการคว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 150,000 บาท