ผลงานสถาบัน ปี 2564

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันมาตรฐานสถานที่จัดงานในระดับประเทศ/อาเซียน และยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ จังหวัดสงขลา
ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน จากท่านเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมCEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา


ดร.สุดาพร ทองสวัสดิ์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมการรับมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนภารกิจต้านภัยโควิด จัดโดย โรงพยาบาลหาดใหญ่
เมื่อในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ 42 (ค่ายเสนาณรงค์) อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว เข้าร่วมจัดอันดับ UI GreenMetric World University Ranking 2021 ประกาศผลเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดย University of Indonesia (UI) การจัดอันดับดังนี้..
อันดับ 3 มหาวิทยาลัยในภาคใต้
อันดับ 4 มหาวิทยาลัยเอกชนของไทย
อันดับ 27 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
อันดับ 468 มหาวิทยาลัยของโลก จาก 956 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมฯ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะองค์กรเอกชน ผู้ทำคุณประโยชน์ ให้กับเทศบาลนครหาดใหญ่และประชาชนในท้องถิ่น
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนรับมอบ โดยจัดขึ้นเนื่องในงาน วันเทศบาล ประจำปี 2565


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้ารับรางวัลผลการประเมินองค์กร ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับ คุณธรรมต้นแบบ
ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ปี 2565 รางวัลสุวรรณนครา
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ที่ประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2565 ห้องประชุมสยามมกุฏราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กรุงเทพมหานคร
ห้องประชุม Blue Ocean Hall "ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินในมาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเทศไทย ประเภทห้องประชุม (Meeting Room)”
จากคณะรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564


ผลงานบุคลากร ปี 2564


ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชวลิต หมื่นนุช ที่ปรึกษาอธิการบดี และกรรมการสภา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564รางวัลเกียรติยศ บุคลากรและนักศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2564
จาก สมาคมสถาบันอุดมศึกษา เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- รางวัลบุคลากรดีเด่น
ดร.สุทธิสา ยาอีด

รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดีมาก (Outstanding) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลเกียรติยศ บุคลากรและนักศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2564
จาก สมาคมสถาบันอุดมศึกษา เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- รางวัลบุคลากรดีเด่น
ดร.เชาวนี แก้วมโน

รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ระดับผู้บริหาร หรือหัวหน้าหน่วยงาน
ดร.เยาวลักษณ์ ตระกูลเมฆี
ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤดี อุทัยหอม อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ซึ่งได้รับโล่เกียรติคุณสตรีดีเด่นจังหวัดสงขลา เนื่องในวันสตรีสากล และเกียรติบัตรผู้นำสตรีที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมพัฒนา จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565


ผลงานนักศึกษา ปี 2564มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีม #Snaw_Cap ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันรอบ ชิงชนะเลิศ ในโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านปัญญาประดิษฐ์ผ่านเครือข่ายสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมไทย
สมาชิกในทีมได้แก่
- นางสาวกฤษดาภรณ์ ช่อประภา
- นางสาวปพิชญา มั่งบางยาง
- นางสาวจิรวดี สมพงษ์ (ออนไลน์)
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาทีม อ.จิตรพงษ์ เจริญจิตร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการแข่งขันมีขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 เมษายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
นางสาวมนัสชนก บุญขวัญ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
เป็นตัวแทนภาคใต้ รับรางวัล “ทูตสงกรานต์แห่งประเทศไทย” ประจำปี 2565 จัดขึ้น ณ อุโบสถเงินหลังแรกของโลก วัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคมนางสาวอัปสร อำนวยกิจ บัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ
ได้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ในรูปแบบออนไลน์ครั้งที่ 7 (ประเภทมัคคุเทศก์ทั่วไป) จัดโดยกรมการท่องเที่ยวรางวัลเกียรติยศ บุคลากรและนักศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2564
จาก สมาคมสถาบันอุดมศึกษา เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- รางวัลนักศึกษาดีเด่น ปีพุทธศักราช 2564
ดร.บุปผา ทองสาย

รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

รางวัลเกียรติยศ บุคลากรและนักศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2564
จาก สมาคมสถาบันอุดมศึกษา เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- รางวัลนักศึกษาดีเด่น ปีพุทธศักราช 2564
นายปริญธร ทองศิริ

รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

นายวรรธนัย อภิภัทรพงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในหัวข้อ "การทำงานในยุค NEW NORMAL " จากการแข่งขัน ต้นกล้า HR ครั้งที่ 4
การประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ (HR Coaching by Pro Coach)


ทีม The Best Hatyai U ที่ผ่านเข้าสู่รอบ Final 5 ทีม (จาก 29 ทีม)
การแข่งขันแผนธุรกิจไมซ์ ภายใต้หัวข้อ ‘Giving a Wow Incentive Travel in The Next Normal World’ Southern MICE Academic Cluster #SMAC
ทีม The Best Hatyai U
1.นายมนต์ฐณัฐ มณีรัตน์
2.นายวรรธนัย อธิภัทรพงศ์
3.นางสาวปัทมาพร ตันสกุล
4.นางสาวจิตติมาพร วิรัตน์กุล
5.นางสาวสิริยา ตุงคะมณี
ทีมอาจารย์ที่ปรึกษา
1.อาจารย์พิฑูรย์ ทองฉิม
2.อาจารย์นิศาชล สกุลชาญณรงค์
3.ดร.จักรเกียรติ์ เมธานัย
4.ผศ.สุวัจนี เพชรรัตน์


นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ นายฟานดี้ เด็งสาแม สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ นายปริญธร ทองศิริ สาขาวิชาการบัญชี และนางสาวสุตาภัทร เจี้ยงเต็ม สาขาวิชาการตลาด
ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันนำเสนอรายการนำเที่ยว New Normal New Best Route Travel โครงการ RUTS: New Normal New Tourism Business
จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยมีจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 19 ทีม ทั่วประเทศ
อาจารย์ผู้ดูแล
อ.พิฑูรย์ ทองฉิม
อ.นิศาชล สกุลชาญณรงค์
ผศ.สุวัจนี เพชรรัตน์
ดร.จักรเกียรติ์ เมธานัย
นายปริญธร ทองศิริ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนตัวอย่างแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564
ภายใต้โครงการ เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่สนับสนุน คิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนาประเทศ

นายอุยบุญชัย วานิตย์มาศ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจการบิน)
ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดเล่านิทานพื้นบ้านภาคใต้ ภาคภาษาอังกฤษ จัดโดยมหาวิทยาลัยทักษิณ

นายปริญธร ทองศิริ นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับการยกย่อง"เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมดีเด่นแห่งปีและบุคคลผู้สร้างสรรค์พัฒนาสังคมดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2564นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM) วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายของการแข่งขันบทความวิชาการและการนำเสนอ ในการแข่งขัน Einstein ระดับภูมิภาคอาเซียน ภายใต้หัวข้อ Increasing Society’s world Economic Growth in the 5.0 Era ที่ UNESA ประเทศอินโดนีเซียนายสุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด นักศึกษาคณะนิติศาตร์ (สังกัด สโมสร S.R. ยิมนาสติก คลับ)
คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขัน "ออมสินยิมนาสติกศิลป์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41" ในระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2564นายวิรวัฒน์ พุทธชาติ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติสาขาครูดีเด่น ด้านแม่พิมพ์ผู้ทรงคุณค่าโครงการรัตนบงกช ครั้งที่ 9 รางวัลเพชรปัทมาจาก องค์กรสภาสืบสานศิลปะและวัฒนรรรมแห่งประเทศไทย

ทีม mBYm HU มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประกอบด้วย
นายพรพิพัฒน์ เทียนสุวรรณ์ ชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์
นางสาวมุสลีฮา สามะ ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
นางสาวมัยสุหรี ดอเลาะ ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการภัยรอบด้านของการสูบบุหรี่ จำนวน 4,000 บาท จาก เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่