ผลงานสถาบัน ปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีม.หาดใหญ่ เข้ารับรางวัล "สหกิจศึกษาดีเด่น" ระดับชาติ ประจำปี 2561
ประเภทสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น มอบโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในวันงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 "สหกิจศึกษาแนวใหม่ สู่ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี"
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย
มีพระราชเสาวนีย์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัลเป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอนานกว่า 5 ปี


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าร่วมการนำเสนอบทความประเภท TQM Progressive Learner
เรื่อง "กิจกรรมไคเซ็น (Kaizen) กับการปรับปรุงงานทั่วทั้งองค์กร" ภายในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 19th Symposium on TQM Best-Practices in Thailand
จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มประเทศไทย เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561


ผลงานบุคลากร ปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัณย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน
รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ระดับผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน
จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ผลงานนักศึกษา ปี 2561

นางสาวนูเรีย อาแว นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา


นายวิริทธ์พล พันธระ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ตัวแทนประเทศไทย ทีมTNP Team ได้รับเหรียญทองแดง
ในการแข่งขัน EA Champions cup winter 2018 (EACC Winter 2018) ณ ประเทศเกาหลีใต้


นาย วริทธิ์ธร แทนด้วง นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน PR STRATEGIC CAMPAIGN "SINGHA + PARALYMPIC THAILAND" ,รางวัลยอดการขายดีเด่น (Best Seller) และรางวัลการทำงานเป็นทีมยอดเยี่ยม (Amazing Teamwork)
ในโครงการ Singha Biz Course รุ่นที่ 10


นางสาวพลอยพัชชา นิมอัศววาณิช สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับคัดเลือก 10 คนสุดท้าย เข้าพบปะพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
และร่วม workshop ในโครงการ Global Business Dialogue 2018 : innovation the sustainable future วันที่ 2-3 ตุลาคม 2561


นายอินทร แม็กเคลียวด์ และ นางสาวศิริวรรณ แซ่แต้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โครงการ English week ในกิจกรรมการประกวด Mr. & Ms. English “English Day Celebration” Theme: English as a Window to an Expanding World
จัดโดยสาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561


นางสาวธณัณณัฐ ปิยธารินทร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2561 จังหวัดสงขลา


นางสาวพลอยพัชชา นิมอัศววาณิช และนางสาวระวิวรรณ พุทธา นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ
เข้าร่วมนำเสนอและทำกิจกรรมโครงการ MEX-MPI-MCHT & CMA Future Leader Forum 2018
ระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2561 ณ บางกอกคอนเวชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลดิ์ กรุงเทพมหานคร


ทีมบาสเกตบอลชาย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
การแข่งขันบาสเกตบอล “หาดใหญ่ โอเพ่น”


นางสาวพลอยพัชชา นิมอัศววานิช นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  , นายวริทธิ์ธร แทนด้วง นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ , นางสาวนูเรีย อาแว คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และตัวแทนนักศึกษาจากม.หาดใหญ่
เป็น 1 ใน 15 ทีม และ 1 ใน 40 จาก 860 คน ในโครงการGeneration Elimated​
เยาวชนกล้า สะกิดสังคม จัดโดย UNICEF


นายพัทธกุล สีหมัด และ นายสิริภพ ตันสุนีย์ 
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน Rap Battle & B-boy Duo 'WTF Jam Vol.2' 

- รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม B-boy Battle 4-4

- รางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว 7 to Smoke Footwork


นายวิริทธิ์พล พันธระ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เป็นตัวแทนประเทศไทย สู่การแข่งขัน EA Champions Cup Winter 2018
ณ ประเทศเกาหลีใต้


นายคัชชา คงขาว / นายปริวัติ แก้วอักษร / นายมโนรม เปวิวัฒน์
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภูมิภาค
ในการแข่งขันพัฒนา Web Application ด้วยระบบ GISTDA portal ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ทีมบาสเกตบอลชาย ม.หาดใหญ่ ได้เป็นตัวแทนภาคใต้
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 11-26 มกราคม 2562


นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล "คลิปวิดีโอที่ดีที่สุด"
ใน เวทีปฏิบัติการอาสาทำสื่อดี "รู้เท่าทันภัยบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อปกป้องนักสูบหน้าใหม่ ( Gen Z Strong)
จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


นางสาวนริศรา แช่ลิ่ว คณะนิเทศศาสตร์
ผ่านการคัดเลือกเพื่อบันทึกเทป
ในโครงการ” คนรุ่นใหม่สดใส เลือดใหม่ NBT"


นางสาวโรสมาเรีย ขุนทองจันทร์ สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรครู 5 ปี)
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกเพื่อบันทึกเทป
ในโครงการ” คนรุ่นใหม่สดใส เลือดใหม่ NBT"


ทีมลูกมะหาด โดยนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ในโครงการ "Grab Campus Challenge 2018 ระดับภาคใต้


นางสาวกัตติกา อร่ามโชติ และนางสาวจุฑารัตน์ ขุนเพ็ชร
อดีตนักกีฬาเปตอง ม.หาดใหญ่ คว้าเหรียญทองแดง
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ประเภท เปตองทีมหญิง ณ จังหวัดเชียงราย


นายทนงศักดิ์ ลิ่มเนี่ยว
อดีตนักกรีฑา ม.หาดใหญ่ คว้าเหรียญเงิน
1. ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ประเภท วิ่ง 1,500 เมตร ชาย ณ จังหวัดเชียงราย


นางสาวฮามีด๊ะห์ สะอะ
รางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


นางสาวชนิดา แสนกล้า
รางวัลนักศึกษาประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น
จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี