ผลงานบุคลากร ปี 2560

อาจารย์เจริญเนตร แสงดวงแข และอาจารย์สินี กิตติชนม์วรกุล อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้นำเสนอผลงานวิจัยในชุดโครงการ "วิจัยใช้ประโยชน์" ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ


ผลงานนักศึกษา ปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนูเรีย อาแว นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภท กิจกรรมดีเด่น
จากสมาคมสถาบันอดุมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


นางสาวกันยาวีร์ มะลาเฮง นายธัญญวิทย์ จันทะวงศ์ นายสุเมธา ใจเย็นและนายกิตติศักดิ์ รักแก้ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการนำเสนอผลงาน MU-NE Electronic ได้รับเงินทุนไปต่อยอดผลงานจำนวน 100,000 บาท ในงานStartup Thailand League | รอบสนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่17-18 ส.ค. 60 ที่ผ่านมา


สุธากร แซ่ตั้น นายเกรียงไกร เกียรติคำ และนายธนากร อมรพจน์นิมมาน นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีมจากการแข่งขันเกม Rov ในโครงการ E-Sport And Technology By SKRU 2017 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 13 กันยายน 2560


นายคัชชา คงขาว นายปริวัติ แก้วอักษร และนายมโนรม เปวิวัฒน์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภูมิภาค ในการแข่งขันพัฒนา Web Application ด้วยระบบ GISTDA portal
ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


นายสิทธิชัย แทนด้วง นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผ่านการเข้าอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการ "นักข่าวสายฟ้าน้อยรุ่นที่ 15"
จัดโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5-8 ตุลาคม 2560


นายเอกวิทย์ ทองขาว นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด Mister Supranational Thailand 2017


นายษณกร เทวฤทธิ์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 20 คน (จาก 600 คนทั่วประเทศ) ในการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน พจนศิลป์ ภายใต้หัวข้อ "พลังแห่งความเกื้อกูล" จากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)