ผลงานสถาบัน ปี 2562

วารสาร "Hatyai Academic Journal วารสารหาดใหญ่วิชาการ" ได้รับผลการประเมินคุณภาพฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2563-2567 จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) TCI วารสารกลุ่มที่ 1
บรรณาธิการ โดย ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง


ผลงานบุคลากร ปี 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พรหมมนตรี
หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย ผ่านการพิจารณาหัวข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบการวิจัยและนวัตกรรมด้าน BCG in Action ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Flagship 2563) แผนงาน : เศรษฐกิจหมุนเวียน
จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขอแสดงความยินดีกับรางวัลบุคลากรและนักศึกษาดีเด่น สสอท. ประจำปี 2562 จัดโดย "สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" (สสอท.)
อาจารย์วรรณะ วิจิตร
ประเภทบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนวิชาการ ระดับผู้บริหารหน่วยงาน


ผลงานนักศึกษา ปี 2562

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย นางสาวดลญา ราชพิบูลย์ นายวันชนะ ชาโนเพ็ญศิริ นางสาววรรณพร ขวัญเอียด และนายณัฐกิตติ์ เฉิดฉิ้ม ในที่ชื่อทีม Eyesight v.2
ภายใต้การดูแลของ อ.จิตรพงษ์ เจริญจิตร อาจารย์ที่ปรึกษาทีม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน ” e-initative Hackathon”
Chage Role Chage Form Make it easy with e-initative. ณ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 18–19 กรกฎาคม 2563


นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ทีม “GiGG” ประกอบด้วย นางสาวสวรรยา แสงจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นายสิทธิโชค เจะบือราเฮง และ Miss Jan Arnell Murillo นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ได้รางวัลชมเชย จากการนำเสนอแอปพลิเคชัน “จับคู่หางาน”
เป็นแอปพลิเคชันสื่อกลางระหว่างผู้หางานกับผู้ที่ต้องการจ้างงาน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ชาญวุฒิ ทองแกมแก้ว หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน


นายณัฐพงศ์ จันทร์ดำ นายประชา แช่เซ็น และนางสาวศันสนีย์ สาระรักษ์ ทีมมะหาด V2 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ จากการนำเสนอ Application Rx.Me เพื่อเตือนการรับประทานยาของคนป่วย ในการประกวด Tech Startup Entrepreneurs รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้การดูแลของ อาจารย์กุลธิรา แช่โซว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ


นางสาวดลญา ราชพิบูลย์ นางสาววรรณพร ขวัญเอียด และนายวันชนะ ชาโนเพ็ญศิริ ทีม “Eyesight” นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ จากการนำเสนอแอปพลิเคชั่น “HiwDi” แอปพลิเคชั่นในการฝากหิ้วของครบวงจร
ในการเข้าร่วมการประกวด Tech Startup Entrepreneurs รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้การดูแลอาจารย์จิตรพงษ์ เจริญจิตร รักษาการหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายศุภกิจ ขุนสมาน นางสาวสรีรัตน์ เฮ่าสม นางสาวโซรายา มามะ นายอิรฟาน มะ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การคัดเลือกผลงานสื่อ ในโครงการ “การเผยแพร่งานวิจัยผ่านนักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่นภาคใต้”
ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒิผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)


ทีม HUCA คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1จากการเข้าร่วมประกวดชุดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันการพนันสำหรับเยาวชนและครอบครัว หัวข้อ
“ช่วยด้วยฉันติดกับดัก” (Help me I’m trapped)
จาก เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่เดอะ ฮอล์ บางกอก วิภาวดี 64 กรุงเทพมหานคร


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขอแสดงความยินดีกับรางวัลบุคลากรและนักศึกษาดีเด่น สสอท. ประจำปี 2562 จัดโดย "สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" (สสอท.)
นางสาว กันยาวีร์ ยีฮอ
ประเภทนักศึกษาวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   
นางสาวพลอยพัชชา นิมอัศววาณิช
ประเภทนักศึกษาวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์

   
ดร.มัสนะห์ สารี
ประเภทนักศึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์


นางสาวสุไรดา หนิสอ รหัสนักศึกษา ได้รับรางวัลการเขียนผลงานสร้างสรรค์
โครงการค่ายเยาวชน สันติศึกษา ร่วมกับสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 19-21 มิ.ย. 2562 ณ ลำปำรีสอร์ท จังหวัดพัทลุง


นางสาวนฤมล พรหมศิริ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มการศึกษา ระดับนานาชาติ
จากการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 12 กรกฏาคม 2562