ประติมากรรม “Free World”


            นายอรุณศักดิ์ พัฒนกุลอนันต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผู้สร้างประติมากรรม “Free World” กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ว่า “ได้แนวคิดที่ดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่ต้องการให้สร้างประติมากรรมภายใต้คำว่า “Globalization” หรือ “โลกาภิวัฒน์” และ “Peace” หรือ “สันติภาพ” โดยต้องสอดคล้องกับจุดติดตั้งหน้าอาคารภูเก็ต ซึ่งเป็นอาคารของวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศรินทำการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ จึงเป็นศูนย์กลางของคณาจารย์และนักศึกษาจากหลากหลายเชื้อชาติ นอกจากนี้ท่านอธิการบดียังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทุกคนต้องเป็นคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันและใช้ประโยชน์จากการสื่อสารไร้พรมแดนนี้ให้มากที่สุด”

            นายอรุณศักดิ์กล่าวต่อว่า “Free World สร้างด้วยสแตนเลสเพื่อให้พื้นผิวมีความมันวาวสะดุดตา ประกอบด้วยรูปทรงกลม 3 รูปในขนาดต่าง ๆ เรียงตัวต่อขึ้นในแนวดิ่ง รูปทรงกลมด้านล่างมีความทึบตันแสดงถึงความหนักแน่น มั่นคง และเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ส่วนรูปทรงกลมด้านบนเป็นรูปทรงโปร่ง เกิดจากการเจาะรูเพื่อให้เกิดพื้นที่ว่าง แสดงถึงการมีความคิดที่อิสรเสรี พร้อมต่อการเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ โดยภายในรูปทรงกลมด้านบนสร้างเป็นรูปทรงใบไม้ ที่ได้แรงบันดาลใจจากใบไม้สีทอง พรรณไม้หายากและมีเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น ดังนั้นใบไม้จึงเป็นตัวแทนของธรรมชาติ ที่แสดงถึงโครงสร้างของการดำรงอยู่ร่วมกัน พึ่งพาอาศัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันภายใต้วัฏจักรที่สมดุลของธรรมชาติ นอกจากนี้ยังได้ติดโคมไฟไว้ภายในเพื่อให้แสงสว่างยามค่ำคืน สร้างทัศนียภาพที่สวยงามบริเวณอาคารภูเก็ตของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ Free World จึงเป็นตัวแทนของผู้คนมากมายจากทั่วทุกมุมโลก ที่มีการสื่อสารยุคใหม่ไร้พรมแดน ทำให้คนใกล้ชิดกันมากขึ้น นอกจากนี้ยังต้องการแสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนของการอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลายหลากทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และศาสนา ตลอดจน “สันติภาพ” คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะนำพาทุกชีวิตบนโลกใบนี้ไปสู่ความสงบสุข”
            Free World จึงเป็นความลงตัวทางศิลปะผ่านแนวคิดและมุมมองที่สร้างสรรค์ เป็นสัญลักษณ์แทนคำบอกกล่าวว่าโลกทุกวันนี้ไม่ได้กว้างอีกต่อไป และยังมีผู้คนอีกมากมายที่อาศัยอยู่บนโลกใบเดียวกับเรา ท่ามกลางความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม การสื่อสารไร้พรมแดนจะนำพาข่าวสารต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลก ให้ทุกคนได้ทำความรู้จักและเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยนำพาโลกใบนี้ไปสู่ “สันติสุข” ได้อีกทางหนึ่งด้วย