ประกาศผ่านคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี
กรกฎาคม 2562
มิถุนายน - กรกฎาคม 2562
มิถุนายน 2562
พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
เมษายน - พฤษภาคม 2562
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562
ธันวาคม 2561
กันยายน-พฤศจิกายน 2561

Name list of the students who passed the undergraduate admission for the academic year 2019
July 2019
June through July 2019
May through June 2019
April through May 2019
February through April 2019
December 2018 through January 2019
December 2018
September through November 2018

 ประกาศผ่านคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2/2561


ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี
กันยายน-พฤศจิกายน 2561

Name list of the students who passed the undergraduate admission for the academic year 2/2018

 ประกาศผ่านคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561


ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562

Name list of the students who passed the undergraduate admission for the academic year 2/2018
January through February 2019