ประกาศผ่านคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี
มิถุนายน 2563
เมษายน 2563
มีนาคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มกราคม 2563
ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563
พฤศจิกายน 2562
พฤศจิกายน 2562
ตุลาคม 2562

Name list of the students who passed the undergraduate admission for the academic year 2020
June 2020
April 2020
March 2020
February 2020
January 2020
December 2019 through January 2020
November 2019

 ประกาศผ่านคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี
มกราคม 2563
ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563
กันยายน 2562
พฤศจิกายน 2562
ตุลาคม 2562
สิงหาคม 2562
กรกฎาคม 2562
มิถุนายน - กรกฎาคม 2562
มิถุนายน 2562
พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
เมษายน - พฤษภาคม 2562
กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562
ธันวาคม 2561
กันยายน-พฤศจิกายน 2561

Name list of the students who passed the undergraduate admission for the academic year 2019
September 2019
November 2019
October 2019
August 2019
July 2019
June through July 2019
May through June 2019
April through May 2019
February through April 2019
December 2018 through January 2019
December 2018
September through November 2018