ประกาศผ่านคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562
ธันวาคม 2561
กันยายน-พฤศจิกายน 2561

Name list of the students who passed the undergraduate admission for the academic year 2019
December 2018 through January 2019
December 2018
September through November 2018

 ประกาศผ่านคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2/2561


ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี
กันยายน-พฤศจิกายน 2561

Name list of the students who passed the undergraduate admission for the academic year 2/2018

 ประกาศผ่านคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561


ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562

Name list of the students who passed the undergraduate admission for the academic year 2/2018
January February 2019