รับสมัครงาน


ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เรื่อง การรับสมัครงาน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่และพนักงาน

 

ตำแหน่งงาน

อัตรา

 

คุณสมบัติ

  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์สังกัด สำนักทรัพยากรมนุษย์ 1
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำสื่อประชาสัมพันธ์ได้ เช่น โปรแกรม Photoshop,Info graphic และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่อง โดยเฉพาะ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถใช้สูตรคำนวณและทำกราฟนำเสนอข้อมูลได้
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สังกัด ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวะคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม 
 • หากเคยผ่านงานหรือใช้งาน ASP, PHP, API, Web design, C# Vb.net , SQL ,การเขียนโปรแกรม Mobile Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  พนักงานขับรถทัวร์ 1
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
 • มีใบขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 2 และหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  คนสวน 2
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และสามารถทำงานสวนได้
  แม่บ้าน 1
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งอาจารย์

 

ตำแหน่งงาน

อัตรา

 

คุณสมบัติ

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 1
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีวุฒิการศึกษาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หรือ การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) และจะต้องมีวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาการวัดผลและประเมินผลสำหรับปริญญาตรี หรือปริญญาโท  
 • มีผลคะแนนTOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน(พิจารณาเป็นพิเศษ)
  อาจารย์ประจำสาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์ 2
 • เพศชาย / หญิง  อายุ  25 – 40  ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หากมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์และมีผลคะแนนTOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน(พิจารณาเป็นพิเศษ)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ 3
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 3 ปี
 • มีผลคะแนนTOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน(พิจารณาเป็นพิเศษ)
  อาจาย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 1
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลคะแนนTOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน(พิจารณาเป็นพิเศษ)
  อาจาย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 1
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลคะแนนTOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน(พิจารณาเป็นพิเศษ)

 

ผู้สนใจ : กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือส่งใบสมัคร ประวัติ หลักฐานทางการศึกษา พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ที่
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7420-0339-40 โทรสาร 0-7442-5467, 0-7425-3343
Website : www.hu.ac.th      eMail : jobs@hu.ac.th
facebook : HR Fanpage
หรือสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-วันศุกร์
Download :       - ใบสมัครอาจารย์/เจ้าหน้าที่   /    - ใบสมัครอาจารย์พิเศษ   /    - เกณฑ์คุณสมบัติการคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือก อาจารย์ / เจ้าหน้าที่
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 25 เมษายน 2559

ประกาศโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

เรื่อง การรับสมัครงาน

ตำแหน่งงาน
อัตราที่ต้องการ
                              เงื่อนไข / คุณสมบัติ
 ผู้อำนวยการ    

1
 • อายุ 40-55 ปี    
 • ปริญญาโทด้านบริหารการศึกษา
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหาร โรงเรียนสายสามัญ
 • มีวิสัยทัศน์ทางการศึกษา
 • มีความคิดสร้างสรรค์     
 รองผู้อำนวยการ
1
 • อายุ 30-45 ปี
 • ปริญญาโทด้านหลักสูตรและการสอน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านบริหารงานวิชาการ,การพัฒนาหลักสูตร
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีการพัฒนาตนเอง     

การสมัคร

ผู้สนใจ : กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือส่งใบสมัคร ประวัติ หลักฐานทางการศึกษา พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ที่
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7442-5247 - 8 โทรสาร 0-7442-4169
http:// www.pprep.ac.th Email: prpprep1@gmail.com
หรือสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-วันศุกร์