รับสมัครงาน


ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เรื่อง การรับสมัครงาน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่และพนักงาน

 

ตำแหน่งงาน

อัตรา

 

คุณสมบัติ

  เจ้าหน้าที่งานสมาคมศิษย์เก่าและชมรมศิษย์เก่าคณะต่าง ๆ

เจ้าหน้าที่กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังกัด สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
1


1
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมโครงการ การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ด้านผู้นำนักศึกษา เช่น เคยเป็นนายกสโมสรนักศึกษา ประธานชมรม หรือคณะกรรมการ ของนักศึกษา
 • มีภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการบริหารจัดการ และการตัดสินใจ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถอุทิศเวลาให้กับองค์กรได้
  เจ้าหน้าที่งานผลิตสื่อและนวัตกรรม 
สังกัด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
1
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์, สาขาเทคโนโลยีการศึกษา, สาขานิเทศศาสตร์, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการถ่ายทำ ผลิตวิดีโอและการผลิตสื่อการสอน
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere, Adobe After Effect, Adobe Photoshop
  เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
สังกัด สำนักงานอธิการบดี
1
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
 • สามารถแปลภาษาอังกฤษและภาษาไทย ได้ดี
 • สามารถโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆได้, มีใจรักในงานบริการ
 • มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก
  เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมและอาคารสถานที่
สังกัด สำนักงานอธิการบดี
1
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง และมีประสบการณ์ 2-3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto ได้ , ขับรถยนต์ได้พร้อมใบอนุญาต , มีความเสียสละ
 • มีใบประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม
  พนักงานขับรถ
สังกัด สำนักงานอธิการบดี
1
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีใจรักในงานบริการ ขยัน อดทน
 • หากมีประสบการณ์และสามารถขับรถทัวร์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  คนสวน
สังกัด สำนักงานอธิการบดี
1
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และสามารถทำงานสวนได้
 • มีความขยัน อดทนในการทำงาน หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  แม่บ้าน
สังกัด สำนักงานอธิการบดี
3
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งอาจารย์

 

ตำแหน่งงาน

อัตรา

 

คุณสมบัติ

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
1
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาโท โดยมีวุฒิการศึกษาการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) หรือ การศึกษามหาบัณฑิตและวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาประถมศึกษา
 • มีผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน(พิจารณาเป็นพิเศษ)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สังกัด คณะรัฐศาสตร์
3
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 3 ปี
 • มีผลคะแนนTOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน(พิจารณาเป็นพิเศษ)
  อาจาย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สังกัด วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
1
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน(พิจารณาเป็นพิเศษ)
  อาจาย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
สังกัด วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
1
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน(พิจารณาเป็นพิเศษ)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สังกัด วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
1
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลคะแนนTOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน(พิจารณาเป็นพิเศษ)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
สังกัด วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
1
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาจีน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน(พิจารณาเป็นพิเศษ)

 

ผู้สนใจ : กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือส่งใบสมัคร ประวัติ หลักฐานทางการศึกษา พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ที่
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7420-0339-40 โทรสาร 0-7442-5467, 0-7425-3343
Website : www.hu.ac.th      eMail : jobs@hu.ac.th
facebook : HR Fanpage
หรือสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-วันศุกร์
Download :       - ใบสมัครอาจารย์/เจ้าหน้าที่   /    - ใบสมัครอาจารย์พิเศษ   /    - เกณฑ์คุณสมบัติการคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือก อาจารย์ / เจ้าหน้าที่
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 25 เมษายน 2559

ประกาศโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

เรื่อง การรับสมัครงาน

ตำแหน่งงาน
อัตราที่ต้องการ
                              เงื่อนไข / คุณสมบัติ
 ผู้อำนวยการ    

1
 • อายุ 40-55 ปี    
 • ปริญญาโทด้านบริหารการศึกษา
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหาร โรงเรียนสายสามัญ
 • มีวิสัยทัศน์ทางการศึกษา
 • มีความคิดสร้างสรรค์     
 รองผู้อำนวยการ
1
 • อายุ 30-45 ปี
 • ปริญญาโทด้านหลักสูตรและการสอน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านบริหารงานวิชาการ,การพัฒนาหลักสูตร
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีการพัฒนาตนเอง     

การสมัคร

ผู้สนใจ : กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือส่งใบสมัคร ประวัติ หลักฐานทางการศึกษา พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ที่
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7442-5247 - 8 โทรสาร 0-7442-4169
http:// www.pprep.ac.th Email: prpprep1@gmail.com
หรือสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-วันศุกร์