รับสมัครงาน


ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เรื่อง การรับสมัครงาน

ตำแหน่งอาจารย์

 

ตำแหน่งงาน

อัตรา

คุณสมบัติ

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
1
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก โดยมีวุฒิการศึกษาการศึกษามหาบัณฑิต ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต หรือ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต และวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาการประถมศึกษา
 • มีผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน(พิจารณาเป็นพิเศษ)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สังกัด วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
1
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลคะแนนTOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน(พิจารณาเป็นพิเศษ)
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
1
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก โดยมีวุฒิการศึกษาการศึกษามหาบัณฑิต ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต หรือ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต และวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาสังคมศึกษา
 • มีผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน(พิจารณาเป็นพิเศษ)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่และพนักงาน

 

ตำแหน่งงาน

อัตรา

คุณสมบัติ

  Programmer
สังกัด ศูนย์คอมพิวเตอร์
2
 • เพศชาย / หญิง  อายุ  25 – 40  ปี
 • ป.ตรี หรือ ป.โท สาขาที่จบ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ /วิทยศาสตร์คอมพิวเตอร์ /วิศวะคอมพิวเตอร์ /เทคโนโลยีสารสนเทศ /หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรม ASP.Net / C#.Net / VB.net / JavaScript / CSS / HTML 5 / Boostrap
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล SQL Server, Oracle Server, SQL Command
 • มีความรู้การเขียนโปรแกรมในการเชื่อมต่อ API Service or Web Service
 • ชอบงานเขียนโปรแกรม และทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ MVC Framework / Mobile Application (พิจารณาเป็นพิเศษ)
  เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
สังกัด วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
1
 • ป.ตรี สาขาอังกฤษธุรกิจ / บริการธุรกิจ(นานาชาติ) หรือสาขาที่ใกล้เคียง
 • สามารถพูด อ่าน เขียน อังกฤษได้ดี
 • มีความกระตือรือร้น และ จิตใจบริการ ในการติดต่อประสานงาน
  พนักงานขับรถ
สังกัด สำนักงานอธิการบดี
1
 • เพศ ชาย อายุ 23-45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  แม่บ้าน
สังกัด สำนักงานอธิการบดี
3
 • เพศ หญิง อายุ 20-45 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

 

ตำแหน่งงาน

อัตรา

คุณสมบัติ

  เจ้าหน้าที่ธุรการ
สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
1
 • ปวส.ทุกสาขาวิชา สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
 • ป.ตรี ทุกสาขาวิชา สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

ผู้สนใจ : กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือส่งใบสมัคร ประวัติ หลักฐานทางการศึกษา พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ที่
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7420-0339-40 โทรสาร 0-7442-5467, 0-7425-3343
Website : www.hu.ac.th      eMail : jobs@hu.ac.th
facebook : HR Fanpage
หรือสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-วันศุกร์
Download :       - ใบสมัครอาจารย์/เจ้าหน้าที่   /    - ใบสมัครอาจารย์พิเศษ   /    - เกณฑ์คุณสมบัติการคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือก อาจารย์ / เจ้าหน้าที่
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 25 เมษายน 2559

ประกาศโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

เรื่อง การรับสมัครงาน

ตำแหน่งงาน
อัตราที่ต้องการ
                              เงื่อนไข / คุณสมบัติ
 ผู้อำนวยการ    

1
 • อายุ 40-55 ปี    
 • ปริญญาโทด้านบริหารการศึกษา
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหาร โรงเรียนสายสามัญ
 • มีวิสัยทัศน์ทางการศึกษา
 • มีความคิดสร้างสรรค์     
 รองผู้อำนวยการ
1
 • อายุ 30-45 ปี
 • ปริญญาโทด้านหลักสูตรและการสอน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านบริหารงานวิชาการ,การพัฒนาหลักสูตร
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีการพัฒนาตนเอง     

การสมัคร

ผู้สนใจ : กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือส่งใบสมัคร ประวัติ หลักฐานทางการศึกษา พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ที่
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7442-5247 - 8 โทรสาร 0-7442-4169
http:// www.pprep.ac.th Email: prpprep1@gmail.com
หรือสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-วันศุกร์