ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เรื่อง การรับสมัครงาน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่และพนักงาน

ตำแหน่งงาน

อัตรา

คุณสมบัติ

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
สังกัด สำนักทรัพยากรมนุษย์

1

 • เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำสื่อประชาสัมพันธ์ได้ เช่น โปรแกรม Photoshop ,Info graphic และใช้โปรแกรม Microsoft Office  ได้คล่อง โดยเฉพาะ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถใช้สูตรคำนวณและทำกราฟนำเสนอข้อมูลได้
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และหากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
สังกัด สำนักงานอธิการบดี

1

 • เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีทางด้านภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และแปลภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัย
สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนา

1

 

 • เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาโท สาขาวิจัย ,การวัดผลฯ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านการทำวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คนสวน
สังกัด สำนักงานอธิการบดี

2

 • เพศชาย  อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความขยัน,อดทน,สามารถทำงานสวนได้

ตำแหน่งอาจารย์

ตำแหน่งงาน

อัตรา

คุณสมบัติ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

2

 • เพศชาย/หญิง    อายุ 25-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีวุฒิการศึกษาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หรือ การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) และจะต้องมีวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาประถมศึกษา สำหรับปริญญาตรี หรือปริญญาโท   

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

2

 • เพศชาย/หญิง    อายุ 25-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีวุฒิการศึกษาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หรือ การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) และจะต้องมีวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาสังคมศึกษา สำหรับปริญญาตรี หรือปริญญาโท

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย  
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์        

1

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • ปริญญาโท-ปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
คณะบริหารธุรกิจ

1

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • ปริญญาโท – ปริญญาเอก  สาขาอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลคะแนนTOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน(พิจารณาเป็นพิเศษ)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

2

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • ปริญญาโท – ปริญญาเอก  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลคะแนนTOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน(พิจารณาเป็นพิเศษ)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

2

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • ปริญญาโท – ปริญญาเอก  สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลคะแนนTOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน(พิจารณาเป็นพิเศษ)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • ปริญญาโท – ปริญญาเอก  สาขาวิชาสาธารณสุขและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีผลคะแนนTOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน(พิจารณาเป็นพิเศษ)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • ปริญญาโท – ปริญญาเอก ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือ สถิติ
 • มีผลคะแนนTOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน(พิจารณาเป็นพิเศษ)

 

ผู้สนใจ : กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือส่งใบสมัคร ประวัติ หลักฐานทางการศึกษา พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ที่
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7420-0339-40 โทรสาร 0-7442-5467, 0-7425-3343
Website : www.hu.ac.th      eMail : jobs@hu.ac.th
facebook : HR Fanpage
หรือสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-วันศุกร์
Download :       - ใบสมัครอาจารย์/เจ้าหน้าที่   /    - ใบสมัครอาจารย์พิเศษ   /    - เกณฑ์คุณสมบัติการคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือก อาจารย์ / เจ้าหน้าที่
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 25 เมษายน 2559

ประกาศโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

เรื่อง การรับสมัครงาน

ตำแหน่งงาน
อัตราที่ต้องการ
                              เงื่อนไข / คุณสมบัติ
 ผู้อำนวยการ    

1
 • อายุ 40-55 ปี    
 • ปริญญาโทด้านบริหารการศึกษา
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหาร โรงเรียนสายสามัญ
 • มีวิสัยทัศน์ทางการศึกษา
 • มีความคิดสร้างสรรค์     
 รองผู้อำนวยการ
1
 • อายุ 30-45 ปี
 • ปริญญาโทด้านหลักสูตรและการสอน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านบริหารงานวิชาการ,การพัฒนาหลักสูตร
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีการพัฒนาตนเอง     

การสมัคร

ผู้สนใจ : กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือส่งใบสมัคร ประวัติ หลักฐานทางการศึกษา พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ที่
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7442-5247 - 8 โทรสาร 0-7442-4169
http:// www.pprep.ac.th Email: prpprep1@gmail.com
หรือสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-วันศุกร์