รับสมัครงาน


ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เรื่อง รับสมัครงาน

ประกาศตำแหน่งงานว่างประจำเดือนตุลาคม

 

ตำแหน่งงาน

อัตรา

คุณสมบัติ

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
1
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก โดยมีวุฒิการศึกษาการศึกษามหาบัณฑิต ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต หรือ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต และวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาการประถมศึกษา
 • มีผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน(พิจารณาเป็นพิเศษ)
  Programmer
สังกัด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
2
 • เพศชาย / หญิง  อายุ  25 – 40  ปี
 • ป.ตรี หรือ ป.โท สาขาที่จบ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ /วิทยศาสตร์คอมพิวเตอร์ /วิศวะคอมพิวเตอร์ /เทคโนโลยีสารสนเทศ /หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรม ASP.Net / C#.Net /VB.net / JavaScript / CSS /HTML 5 / Boostrap
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล SQL Server, Oracle Server, SQL Command
 • มีความรู้การเขียนโปรแกรมในการเชื่อมต่อ API Service or Web Service
 • ชอบงานเขียนโปรแกรม และทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ MVC Framework / Mobile Application (พิจารณาเป็นพิเศษ)
  เจ้าหน้าที่สวนและภูมิทัศน์
สังกัด สำนักงานอิการบดี
1
 • เพศชาย  อายุ  25 – 40  ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตร พืชศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสถาบันภาษา
สังกัด สถาบันภาษา
1
 • เพศชาย / หญิง  อายุ  25 – 40  ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส./อนุปริญญา หรือปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นๆ
  เจ้าหน้าที่บริหารโครงการและประชาสัมพันธ์
สังกัด สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ (OLD)
1
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรืองานด้านฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ปี
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
สังกัด Lamps By Hatyai U.
(หลักสูตรการเรียนรู้เพื่ออนาคตม.หาดใหญ่)
1
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • จบการศึกษาปวช. ปวส. /อนุปริญญา หรือปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
1
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • จบการศึกษาปวช. ปวส. /อนุปริญญา หรือปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  เจ้าหน้าที่กิจกรรมทางการตลาด
สังกัดสำนักสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์
1
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นๆ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

 

ตำแหน่งงาน

อัตรา

คุณสมบัติ

  เจ้าหน้าที่ธุรการ
สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
1
 • ปวส.ทุกสาขาวิชา สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
 • ป.ตรี ทุกสาขาวิชา สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

ผู้สนใจ : กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือส่งใบสมัคร ประวัติ หลักฐานทางการศึกษา พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ที่
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7420-0339-40 โทรสาร 0-7442-5467, 0-7425-3343
Website : www.hu.ac.th      eMail : jobs@hu.ac.th
facebook : HR Fanpage
หรือสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-วันศุกร์
Download :       - ใบสมัครอาจารย์/เจ้าหน้าที่   /    - ใบสมัครอาจารย์พิเศษ   /    - เกณฑ์คุณสมบัติการคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือก อาจารย์ / เจ้าหน้าที่
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 25 เมษายน 2559

ประกาศโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

เรื่อง การรับสมัครงาน

ตำแหน่งงาน
อัตราที่ต้องการ
                              เงื่อนไข / คุณสมบัติ
 ผู้อำนวยการ    

1
 • อายุ 40-55 ปี    
 • ปริญญาโทด้านบริหารการศึกษา
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหาร โรงเรียนสายสามัญ
 • มีวิสัยทัศน์ทางการศึกษา
 • มีความคิดสร้างสรรค์     
 รองผู้อำนวยการ
1
 • อายุ 30-45 ปี
 • ปริญญาโทด้านหลักสูตรและการสอน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านบริหารงานวิชาการ,การพัฒนาหลักสูตร
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีการพัฒนาตนเอง     

การสมัคร

ผู้สนใจ : กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือส่งใบสมัคร ประวัติ หลักฐานทางการศึกษา พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ที่
โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย 125/501 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7442-5247 - 8 โทรสาร 0-7442-4169
http:// www.pprep.ac.th Email: prpprep1@gmail.com
หรือสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-วันศุกร์