การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
(Hatyai Music Awards 2020)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์