วารสารหาดใหญ่วิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วารสารหาดใหญ่วิชาการ

บทความวิจัย (Research Article)

การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และความยั่งยืนในอาชีพของครัวเรือนประมงพื้นบ้านชายฝั่งในจังหวัดตรัง
         ปองพชร ธาราสุข, สมยศ ทุ่งหว้า................................................................................................................. 125-145

กระบวนการพัฒนาพื้นที่การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่ง:
กรณีศึกษา เขตอนุรักษ์หอยปะ ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง
         จตุรงค์ คงแก้ว, เยาวนิจ กิตติธรกุล, ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์...................................................................... 147-163

การสังเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นขององค์ประกอบเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         อดิพงษ์ สุขนาค, ประชุม รอดประเสริฐ, ไพรัตน์ วงษ์นาม............................................................................... 165-183

บทความวิชาการ (Academic Article)

วิถีครูกับการพัฒนากรอบความคิดศิษย์
         เนตรนิยมาศ วรรณพยันต์............................................................................................................................. 125-135

เนี้ยะเรี๊ยด (นาคราช): มิติแห่งความสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ชาติพันธุ์
         สุริยา คลังฤทธิ์............................................................................................................................................ 197-207

บทความปริทัศน์ (Review Article)

กลวิธีวางกลยุทธ์ เล่นให้ชนะในตลาดของคุณ
         เธียรชัย พันธ์คง........................................................................................................................................... 225-228

บทความรับเชิญ (Invited Article)

บันทึกประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ด้วยกิจกรรมการสัมภาษณ์ชาวจีน ในรายวิชาภาษาจีนชั้นต้น
         ทัศน์ธนิต ทองแดง, อัฐพร ชาญชญานนท์..................................................................................................... 209-223