วารสารหาดใหญ่วิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วารสารหาดใหญ่วิชาการ

บทความวิจัย (Research Article)

การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Strategic Management of Small and Medium Logistic Service Providers (LSPs) in Chiang Mai Province
         ทัชชกร บัวล้อม............................................................................................................................................................................................. 1-19

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับความจงรักภักดีต่อร้านกาแฟสดในเขตกรุงเทพมหานคร The Relationship between Marketing Factors and Fresh Coffee Shop’s Consumer Loyalty in Bangkok
         เกตุวดี สมบูรณ์ทวี....................................................................................................................................................................................... 21-37

เครือข่ายทางสังคมเพื่อการจัดการความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์จากป่า: กรณีศึกษาเครือข่ายลุ่มน้ำจาง จังหวัดลำปาง Social Networking for Conflict Management in Forest Use: A Case Study of Jang Watershed Network, Lampang Province, Thailand
         เกศสุดา สิทธิสันติกุล, อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ, สมคิด แก้วทิพย์...................................................................................................................... 39-53

ปัจจัยจำแนกความคงทนในการตัดสินใจศึกษาต่ออาชีวศึกษา Discriminating Factors Affecting Students’ Retention of Decision-Making to Study in Vocational Education Institutions
         อนุ เจริญวงศ์ระยับ....................................................................................................................................................................................... 55-76

บทความวิชาการ (Academic Article)

การใช้กรอบอ้างอิงสมรรถนะด้านภาษาแห่งสหภาพยุโรปในระบบการศึกษาไทย The Implementation of CEFR in the Thai Education System
         ฐิติพงศ์ เกตุอมร, พัชราวดี พรหมดวง, นุษณา ณ พายัพ, อรรถพร ชาญชญานนน์............................................................................................. 77-88

ความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปกับตุรกีในการแก้ไขวิกฤตผู้ลี้ภัยชาวซีเรียระหว่างปี 2015-2016: การโน้มน้าวด้วยประเด็นที่เชื่อมโยงกัน Explaining EU-Turkey Cooperation on Syrian Refugee Crisis in 2015-2016: An Issue-Linkage Persuasion
         อันวาร์ กอมะ............................................................................................................................................................................................. 89-104

บทความรับเชิญ (Invited Article)

พัฒนาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในมาเลเซีย
         พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์.............................................................................................................................................................................. 105-109