กำหนดการ

กำหนดการวันซ้อมและพิธีประทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 18
1

22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น.  (ซ้อมย่อย)

- บัณฑิต /มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตรายงานตัวและพิธีซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้แต่งกายชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ
- รับชุดครุย

1

23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น.  (ซ้อมใหญ่)

- พิธีซ้อมใหญ่ ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้แต่งกายชุดนักศึกษา หรือเครื่องแบบข้าราชการ (ชุดขาว) ให้แต่งกายชุดนักศึกษาและสวมครุยวิทยฐานะ
- ถ่ายรูปหมู่ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

1

25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.30 น.   (พิธีประทานปริญญาบัตร)

- พิธีประทานปริญญาบัตรโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้แต่งกายชุดนักศึกษา หรือเครื่องแบบข้าราชการ (ชุดขาว) และสวมครุยวิทยฐานะ

**หมายเหตุ

- บัณฑิต / มหาบัณฑิต / ดุษฎีบัณฑิตทุกคนจะต้องผ่านการซ้อมย่อย และซ้อมใหญ่ทั้ง 2 วัน มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การเข้ารับปริญญา
- มหาบัณฑิต / ดุษฎีบัณฑิต (ที่ไม่ได้สวมเครื่องแบบข้าราชการ) แต่งกายชุดนักศึกษา สวมสูท แขนยาวสีกรมท่า
- บัณฑิต / มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต หญิงสวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำ ความสูงไม่เกิน 2 นิ้ว บัณฑิต / มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ชายสวมรองเท้าหนังสีดำ (บัณฑิต / มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ควรเตรียมรองเท้าไว้ก่อนล่วงหน้า
- นักศึกษาที่ยังไม่จองครุย ให้รีบดำเนินการ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
- นักศึกษาสามารถตอบรับการเข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตรได้ทาง website : www.hu.ac.th หรือโทร 0-7420-0331-2