รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 15
รายนามบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
 • สาขาการจัดการ
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
 • สาขาวิชามัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
 • สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม

 •