รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 13
รายนามบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
 • สาขาการจัดการ
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
 • สาขาวิชามัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู


 • รายนามมหาบัณฑิต
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

 •