รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐
รายนามดุษฎีบัณฑิต
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • รายนามมหาบัณฑิต
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

 • รายนามบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
  คณะบริหารธุรกิจ
 • สาขาการจัดการ
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
 • คณะนิติศาสตร์
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
 • สาขาวิชาพัฒนาสังคม
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • DIDYASARIN INTERNATIONAL COLLEGE
 • International Business English
 • Business Chinese
 • International Business Management
 • Digital Media Design

 • นักศึกษาคะแนนยอดเยี่ยม
  คณะบริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการ
  นางสาวปาริฉัตร  ทองหวาน  คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๔๗
  สาขาวิชาการบัญชี
  นางสาวพัชราวดี  ณ แฉล้ม คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๘๙
  สาขาวิชาการตลาด
  นางสาวฮารียา  หวันแสล๊ะ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๘๕
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  นางสาวณัฐกานต์  ตันศิริ  คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๖๑
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  นางสาวกมลวรรณ  มานะรุ่งเรือง คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๖๘
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
  นายธนากร  แซ่เซียว คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๘๘
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
  นางสาวธิดารัตน์  สังมาสา คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๕๕
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  นางสาวนัสรีน่า  ไชยสงคราม คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๔๘
  คณะรัฐศาสตร์
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  นางสาวอัสมา  มานะจิตต์ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๘๐
  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  นางสาวฟาติน  ปายอดือราแม คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๘๕
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
  นางสาวเบญจรัตน์  ลาไหน คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๖๐
  คณะนิเทศศาสตร์
  นายปิติภัทร  วิทยาศิริกุล คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๕๕
  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม
  นายปรวัฒน์  ทองคำ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๗๓
  วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  นางสาวสุวลี  ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๓๖
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  นางสาวชลดา  ดามัน คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๙๑
  สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
  นายสฤษฎ  จารุพันธ์ คะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๕๐