รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558 รุ่นที่ 16
รายนามบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
 • สาขาการจัดการ
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
 • คณะนิติศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
 • สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
 • Bachelor of Arts (International Business English)
 • Bachelor of Arts (Business Chinese)
 • Bachelor of Arts (Multimedia and Graphic Design)
 • Bachelor of Business Administration (International Business Management)

 •