รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

 
ศิลปศาสตรบัณฑิต   
นางสาว ปิยวรรณ หนูคุ้ย
นาย พงศกร ชัยวงค์
นาย พงศ์พิสุทธิ์ ศึกหาญ
นางสาว สาลิตา เพ็ชร์รัตน์