รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

 
บริหารธุรกิจบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับ ๑
นาย ธนากร แซ่เซียว
บริหารธุรกิจบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับ ๒
นางสาว ดวงหทัย สุวรรณโณ
นางสาว วิจิตรา ชูแดง
บริหารธุรกิจบัณฑิต   
นางสาว จันทกานต์ เพชรมณี
นางสาว จามจุรี มิตรเจริญรัตน์
นางสาว จิรพร คงแก้ว
นางสาว ชลิมา เชี่ยวการ
นางสาว โชติรัตน์ เปลยันทะ
นางสาว ซูไรดา ลี
๑o นางสาว ณัฏฐณิชา ชูดำ
๑๑ นาย ณัฐวุฒิ สุวรรณคีรี
๑๒ นางสาว ตรีชฎา ดำสินธุ์
๑๓ นาย ทัชภูมิ สังฆธรรม
๑๔ นาย ธนพล จันทร์ชุม
๑๕ นางสาว ธมลวรรณ หนูสุด
๑๖ นางสาว ธีรดา องอาจ
๑๗ นางสาว นงลักษณ์ ขวัญศรี
๑๘ นางสาว นพวรรณ แซ่ลิ่ม
๑๙ นางสาว บวรรัตน์ ช่วยสกุล
๒o นาย ปรุริญปรัช ขวัญทอง
๒๑ นาย พิชญ์พงศ์ แซ่ฉ่ำ
๒๒ นางสาว พิชามญชุ์ เบิกนา
๒๓ นางสาว ภรณ์ทิพย์ ทองขจร
๒๔ นางสาว ภรณ์ทิพย์ นวลจันทร์
๒๕ นางสาว ภัทรวดี แท่นมงคลมาศ
๒๖ นางสาว ภานิชา หมัดโส๊ะ
๒๗ นางสาว มณีรัตน์ พรหมเดช
๒๘ นางสาว วรรณพร มานะ
๒๙ นางสาว วริษฐา ศรีนุกูล
๓o นางสาว สกุณา วันเอเลาะ
๓๑ นางสาว สมกมล ศิริไพรวัน
๓๒ นางสาว สร้อยสุดา มากพันธ์
๓๓ นางสาว สุดารัตน์ ไชยชนะ
๓๔ นางสาว อรชา กุกไชย
๓๕ นางสาว อัลนา สุราฤทธิ์
๓๖ นางสาว อุมาพร บำรุง
๓๗ นางสาว ฮานีลา ตะมอตำ