รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์

 
บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑
นางสาว ธิดารัตน์ สังมาสา
 
บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒
นางสาว สายชล หวะหวอ
 
บริหารธุรกิจบัณฑิต
นางสาว กูซีมะห์ ต่วนเด็ง
นางสาว ซุไรยา บินอีตำ
นาย ธนาธร ท้วมพรรณ์ทอง
นางสาว สายฝน หวะหวอ
นางสาว อัสยา เบ็ญอาหลี