รายชื่อดุษฎีบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
นาย ชณัฐ พรหมศรี
นางสาว ชนภรณ์ อือตระกูล
นาง น้ำทิพย์ ม่วงปลอด
นางสาว พิชญา ชูเพชร
นาง ภัคชุดา เสรีรัตน์