รายชื่อมหาบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
นางสาว กัตติกา อร่ามโชติ
ว่าที่ ร.ต. หญิง จุฑารัตน์ ขุนเพ็ชร
นางสาว อาริยา หมัดหลี