รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 รุ่นที่ 17
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม

  ศิลปศาสตรบัณฑิต
1 นางสาวกิชิตา กฤตบุณยพัต
2 นางสาวจิราภา ทองพิน
3 นายณัฐพงศ์ พันธ์พงค์
4 นางสาวดาริกา ขุนพิทักษ์
5 นางสาวทัศวรรณ อิสสระ
6 นางสาวธิติยาภรณ์ ชลภักดี
7 นางสาวนารีมาลย์ อีแตเบ็ง
8 นายบูรหาน ฮูซี
9 นางสาวรุ่งฤดี ราชสังข์
10 นายเรวัตร รัตนบุรี
11 นางสาวสุบัยดะห์ แมเร๊าะ
12 นางสาวเสาวภาคย์ ทิพย์สงคราม
13 นางสาวอัจฉราพร มาระเสนา