รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 รุ่นที่ 17
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

  รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นางสาวธนัญญา หนูทอง
2 นายรัฐศาสตร์ เสือแก้ว
3 นายวุฒิชัย สตันน๊อด
4 นางสาวอันวารา สามามะ
  รัฐศาสตรบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับ 2
5 นายอภิชาติ ยอดแก้ว
6 นางสาวอรวรรณ อินทรสมบัติ
  รัฐศาสตรบัณฑิต   
7 นายกฤดิธฤต มารุ่งเรือง
8 นางสาวกิติยา เย่าฝู่
9 นายไกรสร ทองสิบพันโญ
10 นางสาวขนิษฐา ศรีอาหมัด
11 นายคอยโร บินยูโซ๊ะ
12 นางสาวคัชลีนา ปัตนวงศ์
13 นายจิรฤทธิ์ บุญช่วย
14 นายเฉลิมวุฒิ กระจ่างวัน
15 นางสาวซานียะห์ สาเหมาะ
16 นายซูเฟียน เจะอาแว
17 นายซูฮูพัน โซะ
18 นายณรงค์ เต็มสงสัย
19 นางสาวณัฏณภัทร หมวดสิงห์
20 นางสาวณัฐนิชา บริกัน
21 นายณัฐพงศ์ สายสินธุ์
22 ส.อ.ทรงศักดิ์ เทียนไชย
23 นายทวีศักดิ์ สันสน
24 นายธนิศร์ กุ้งหลุ่ย
25 นายธาวิน วงศ์วิวัฒน์
26 นายธีรยุทธ พัศระ
27 นายธีรยุทธ รองยาง
28 นายธีระธวัฒน์ เสนาทิพย์
29 นางสาวนงลักษณ์ มณีรัตน์
30 นางสาวนพมาศ ย่องลั่น
31 นายนรชาติ ทิพย์มณี
32 นางสาวนฤมล ทองมาแล้ว
33 นางสาวนาตยา กระบัตร
34 นางสาวนินาเดียร์ นิลละเอสงฆ์
35 นางสาวนูรมาน มะสีละ
36 นางสาวนูรอาซีกีน มะ
37 นางสาวนูรีซา ดอราฮิม
38 นายปณิธาน นวลโข้ย
39 นางสาวปภาวดี วงศ์สวัสดิ์
40 จ.ส.ท.ปริวรรษ ดอกตาลยงค์
41 นางสาวปรียาภรณ์ นิลรักษา
42 นายปิยะณัฐ ราชรักษ์
43 นางสาวผกามาส ขาวสุข
44 นายพสิษฎ์ อโนทัยสถาพร
45 นายพัชรพล เดชพิชัย
46 นายภูมิพัฒน์ วุ่นซิ้ว
47 นายภูริเดช นาคะวงค์
48 นางสาวภูษิตา เกษมปริยากร
49 นายมะยากี สะอิ
50 นางสาวมาซ่า หมันหลี
51 พ.อ.ต.มานะพันธ์ ภู่ประดิษฐศิลป์
52 นางสาวมุสบะห์ ดอเล๊าะ
53 นายมูฮัมหมัด สะอิ
54 นายมูฮำหมัด ปาโฮะ
55 นางสาวยามีละห์ แวยูโซะ
56 นางสาวรอฮานิง มาหามะ
57 นางสาววรางคณา มณีรัตน์
58 นางสาววัชราภรณ์ ศรีมณี
59 นายวันรุสลาน หะยีสาเมาะ
60 นางสาววารุณี ศรีเทพ
61 นายวีรภัทร พยุงวัฒนา
62 นายวีระวิทย์ ทองดียิ่ง
63 นางสาวสุขุมา กองสวัสดิ์
64 นางสาวสุนันทา ณ จันทร์
65 นายสุรชาติ แก้วกล้า
66 นายอติโรจน์ ตู้ดำ
67 นายอริส วาแม
68 นางสาวอังคณา คงสม
69 นางสาวอัจฉรา ทองสง
70 นางสาวอัสมาดียะห์ โตะวี
71 นายอัสมิง อารง
72 นางสาวอานีตา กาหลง
73 นางสาวอิลฮาม ตีโด
   รายชื่อบัณฑิตปีการศึกษา 2557 เลื่อนเข้ารับ ปีการศึกษา 2558 - 2559
1 ปริญญา หมัดเต๊ะ