รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 รุ่นที่ 17
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นายเกียรติศักดิ์ วงค์สุริย์
2 นางสาวจันทกานต์ ชูชีพ
3 นายเทอดศักดิ์ มหาผล
4 นางสาววนัสนันท์ ศรีสัจจัง
5 นางสาววันวิสา ทองเส็บ
  รัฐศาสตรบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับ 2
6 นายกฤติเมธ น้อยทับทิม
7 นางสาวแคทลียา รักนุ้ย
8 นางสาวภัทรีวิภา พนิตวงศ์ตระกูล
9 นางสาวสาลินี ทองเพ็ง
  รัฐศาสตรบัณฑิต   
10 นางสาวกนกวรรณ ทาปราบ
11 นายกฤษฎา ศรีพูล
12 นางสาวกฤษณา จริงจิตร
13 นางสาวกาญจณา บัวเพ็ชร
14 นางสาวเกศินี สินธุรัตน์
15 นางสาวจุฑาทิพย์ นนทนา
16 นางสาวจุฑาภรณ์ คงแสง
17 นายจุฬา นราวิทย์เสรี
18 นางสาวฉัตรฏิมา เจริญทรัพย์
19 นายชนินทร์ วรรณกูล
20 นางสาวชมัยพร แก้วกำเหนิด
21 นางสาวชลธิชา ไชยเทพ
22 นายชัยวิวัฒน์ ล่องเซ่ง
23 นายไชยชยุตม์ ยอดจันทรบำรุง
24 นางสาวซารีณี สาเมาะ
25 นางสาวซารีนา แวอุเซ็ง
26 นางสาวณัฐนันท์ พงค์เจริญ
27 นายดุลฟาริด สามะ
28 นางสาวตอยยีบะห์ บูแย
29 นางสาวธนัชพร จันทาโยธิน
30 นายนรภัทร คงนุ้ย
31 นายนฤร์พล ดำโอ
32 นางสาวนุชจริยา มรรคาเขต
33 นางสาวนุชจรี ศรีคงแก้ว
34 นางสาวนูรีซัน อาแว
35 นางสาวนูรียะห์ อีแต
36 นางสาวนูอาซูวานี อุดมศาสตร์สกุล
37 นายบุนยามีน วาฮะ
38 นายปฎิภาน ปล้องใหม
39 นางสาวปาริชาติ ชุมเชื้อ
40 นางสาวผกาวัลย์ มณีประวัติ
41 นายพงศธร ปานงาม
42 นางสาวพรสุดา หมัดอาดัม
43 นางสาวพาอีซ๊ะ มามะสง
44 นางสาวพิศมัย คำอ้อ
45 นายภานุเดช มหาพรหม
46 นางสาวภาวดี วรรณละออง
47 นางสาวมณฑารัตน์ สาเมาะ
48 นางสาวยัสมาณี จันเจือ
49 นางสาวรักขวัญ จิตรรักศิลป์
50 นางสาวรุสนี บินมามะ
51 นายโรสดี ดือราซอกือแล
52 นายลุตฟี อาบ๊ะ
53 นางสาววราภรณ์ พัลวัลย์
54 นางสาวศุกร์ธยา ยาเลหลา
55 นางสาวสีตีคอลีเยาะ สะอิ
56 นางสาวสุดาดวง อินรัสพงค์
57 นางสาวสุภาพร เพชรรัตน์
58 นางสาวสุริยาพร เพ็งหนู
59 นายสุวิทย์ กาญจนะแก้ว
60 นางสาวเสาวลักษณ์ พริกแก้ว
61 นางสาวโสรญา ธรรมวาโร
62 นายอดือนันต์ สามะ
63 นางสาวอภิชญา ปราดจัน
64 นางสาวอรพรรณ ปาละหมีน
65 นางสาวอานีตา หะแว
66 นายอาบีดิง เจ๊ะมิส
67 นางสาวอาฟิณี เสต
68 นายอามีน สนิง
69 นายอาหามัด อาบูบากา
70 นายอิบรอเฮง บือแน
71 นางสาวอุไรวรรณ เทพสิงห์
72 นายฮาปีซู ยามา