รายนามมหาบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 รุ่นที่ 17
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
1 นางสาวจรรจิรา เกตุรุ่ง
2 นางสาวซารีล่า ลาหมีด
3 นางสาวธนิสา คูประเสริฐ
4 นางเบญจพร วาทีกานท์
5 นางสาวมูนีเราะห์ เจ๊ะมิง
6 นายรุชดี สันนะกิจ
7 นายวิมล เดชะ
8 นายวิรัตน์ เหมรินี
9 นางสมใจ พรมทองบุญ
๑o นายสุรชัย แซ่คู
11 นายเหม หมัดอาหวา
12 นางอมราภัสร์ บุณยสิทธิ์เศวต
13 นางอัมพวาณี แดงนุ้ย
14 นางอัสมา พารึลทึ
15 นางอารมณ์ กองวงค์จันทร์