รายนามบัณฑิต

Academic Year 2016-2017
Didyasarin International College

  Bachelor of Fine and Applied Art (Digital Media Design) (First Class Honors)
1 Mr.Tanawat    Chongcharoen
  Bachelor of Fine and Applied Art (Digital Media Design)
2 MissKamolnete    Wannasang
3 Mr.Alhafas    Tehjeh