รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 รุ่นที่ 17
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
1 นางสาวอารีนา มะดาโอะ
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   
2 นางสาวกนกวรรณ แก้วดี
3 นายกฤษณะ พ่วงจันทร์
4 นางสาวกัลยา ชูนุ่น
5 นางสาวขนิษฐา สุภาพงค์
6 นางสาวคอดีย๊ะฮ์ วงษ์ใหญ่
7 นางสาวคอรีเยาะ กูวิง
8 นายจาตุรนค์ ถาดทอง
9 นางสาวจิราภรณ์ ขันแกล้ว
10 นางสาวจิราภรณ์ หนูแดง
11 นางสาวจุฑามาศ ยาม่วง
12 นายเฉลิมกิตต์ ธัญพัฒน์ชัยกุล
13 นายชุติพัฒน์ อินทรักษ์
14 นางสาวซัลมี เปาะนุ
15 นางสาวซารีม๊ะ อะกะ
16 นางสาวซาวียะห์ เจะแต
17 นางสาวซีตีมารียัม ตีมุง
18 นางสาวซูไรดา มูซอ
19 นายณพชรพงศ์ พงศ์จรัส
20 นางสาวต่อยญีบะห์ สาและ
21 นางสาวตอยยีบะฮ์ ยะมาแล
22 นายธนพล แก้วโชติ
23 นายธนวัฒน์ เจริญรัตวงศ์
24 นายธนา พิพัฒน์วิศาล
25 นายธนารัตน์ นวลปาน
26 นางสาวธัญญลักษณ์ อินทเสโน
27 นางสาวนงนุช เหย็บโหน้ง
28 นางสาวนนทิญา ลาเตะ
29 นายนริศ แซ่ลิ่ม
30 นางสาวนิชนันท์ แสงสุรินทร์
31 นางสาวนุชรี ไชยมนตรี
32 นางสาวนูรเฟียณา เจ๊ะแม
33 นางสาวนูรมา แลเมาะ
34 นางสาวนูรีซัน บินจาหวัง
35 นายปฐมพร พิพัฒน์โสทร
36 นายประทีป หลีอิ
37 นางสาวปารีน่า นวลศรี
38 นายปิติพัฒน์ ลิมวนาทิพงษ์
39 นางสาวเปรมฤดี ไชยแพทย์
40 นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์แก้ว
41 นางสาวพัลลา สะอิ
42 นางสาวพาตีฮ๊ะ วาโซ๊ะ
43 นางสาวพิชชารีย์ อินโท
44 นางสาวพิมลรัตน์ รัตนสุวรรณ์
45 นายภูมิพัฒน์ อรรถธรรม
46 นางสาวมาซีเตาะห์ มามุ
47 นางสาวมาเรียม เจะมามะ
48 นางสาวไมยีด๊ะ ดอเลาะ
49 นางสาวยาตี ลาเตะ
50 นางสาวยามีล๊ะ วอเล๊าะ
51 นางสาวยาวารี เจ๊ะแน
52 นางสาวรอกีเย๊าะ สาแม
53 นายรอซาลี มามะ
54 นางสาวรัชดาภรณ์ ทิพยโสธร
55 นางสาวรัตนา ดำสุทธิ์
56 ว่าที่ ร.ต. หญิงรุจิรา แก้วผ่อง
57 นางสาวรุสนา วาเตะ
58 นางสาวละมัย เติมประโคน
59 นางสาววรวีร์ พิทักษ์กิจ
60 นางสาววัชรี แสงสุวรรณ
61 นางสาววารุณี กรมเมือง
62 นายศักรินทร์ วรเกียรติชัยกุล
63 นางสาวศิญานี คงเรือง
64 นางสาวสามีฮะ อาแว
65 นางสาวสารีนา หะมาแย
66 นางสาวสุปราณี แก้วงาม
67 นางสาวสุพรรณี ฤทธิญาณ
68 นางสาวสุภาขวัญ ชุมประยูร
69 นางสาวสุวนันท์ มณีเลิศ
70 นางสาวสุวารี ศรีวิเชียร
71 นายสุวิจักขณ์ สิริวิเศษมงคล
72 นางสาวสุวิลยา องสารา
73 นางสาวสุไวบ๊ะ อาแว
74 นางสาวอรณี ยาหยาหมัน
75 นางสาวอริสา บะอู
76 นางสาวอัญชิษฐา หวานหู
77 นายอัฎฮา ดราโอะ
78 นางสาวอัณญิกา ขันทอง
79 นายอาดีนาน สะมาแอ
80 นางสาวอาฟีนา ดาโอะ
81 นายอิรฟาน ตาเย๊ะ
82 นายเอกรินทร์ เอียดแก้ว
83 นางสาวฮาดีหนา ชำนาญเพาะ
   รายชื่อบัณฑิตปีการศึกษา 2557 เลื่อนเข้ารับ ปีการศึกษา 2558 - 2559
1 นางสาวกฤษณา วงษ์วิกย์กรรม
2 นายไซฟูลบาฮารี ปาซะ
3 นางสาวดรุณี สายวารี
4 นางสาวนูรฮายาตี ดือราแม
5 นางสาวนูรีซา อารง
6 นางสาวสุนิสา บัวแก้ว