รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 รุ่นที่ 16
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
1 นางสาวเชาวนี แก้วมโน
2 นางภัทร์กานต์ จันทร์มา