รายนามบัณฑิต

พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 รุ่นที่ 16
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

   รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
1 นางสาวซูฟียา ตีมุง
2 นายพรประเสริฐ พรหมโชติชัย
3 นางสาวลลิตา เภอเกลี้ยง
4 นางสาวสิริพรรณ ไข่แก้ว
5 นางสาวอรจิรา บริรักษ์
6 นางสาวอรอานันท์ ลักษณะ
   รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
7 นางสาวกันต์ฤทัย สังข์แก้ว
8 นายนันทพร พลวัฒน์
9 นางสาวเรนุกา กลิ่นกล้า
10 นางสาวสหัทนา ชัยรี
11 นางสาวอามานี เด่นดารา
   รัฐศาสตรบัณฑิต 
12 นางสาวกรกนก กาญจนรังษี
13 นางสาวกิตติยา เนียมเจริญ
14 นางสาวขนิษฐา มีความสุข
15 นายคมสัน เพ็ชรเจริญ
16 นางสาวจันทร์จิรา ชัยหาญ
17 นางสาวจันทร์จิรา ไชยวัฒน์
18 นางสาวจีรภิญญา แดงคง
19 นายจีรศักดิ์ สุนุรัตน์
20 นายจีระศักดิ์ สุภาพ
21 นายเจษฎา จาปัง
22 นายฉัตรบดินทร์ ศิริอาชาพันธ์
23 นายชยณัฐ สุดใจ
24 นางสาวซารีณี สำมะเนี๊ยะ
25 นางสาวญาณิศา เพ็ชรชนะ
26 นางสาวฐิติมา แก้วประดับ
27 นางสาวฐิติมา เพ็งเกตุ
28 นายณัฐพงศ์ พิพิธวัฒนาพันธุ์
29 นายณัฐพล ชูกระชั้น
30 นายณัฐยศ คงไข่
31 นางสาวดาราณี เพชรพงษ์
32 นายเดชาธร แสงสว่าง
33 นางสาวทัศนีย์ สันหลี
34 นางสาวทิพลักษณ์ ด้วนราม
35 นายธนกรณ์ สุวรรณหอม
36 นางสาวธนมาศ มากสกุล
37 นายธนาพัฒน์ โภคาลัย
38 นายนพรัตน์ แก้วรินทร์
39 นายนฤเบศร์ โตะโซะ
40 นางสาวนัยนา เพ้งหล้ง
41 นายนัศริน มะลี
42 นางสาวนูรัยดา อุเซ็ง
43 นางสาวเนติมา แสงสุวรรณ
44 นายเบญจมินทร์ กามะ
45 นายปริญญา หมัดเต๊ะ
46 นางสาวปิยธิดา โปติ้น
47 นายปิยะพันธ์ เจะสา
48 นางสาวพัชรินทร์ ไข่ช่วย
49 นายภานุวัฒน์ ฤทธิ์หมุน
50 นายภูเบศ ด้วงมาก
51 นายมนตรี เรืองดำ
52 นายมนัสวี แต่งแก้ว
53 นายมะดี้ บิลลาเต๊ะ
54 นายมัสลัน สาและ
55 นางสาวมูนีเราะ ยูโซะ
56 นางสาวมูรณี บินมะเย็ง
57 นางสาวเมรินทร์ เชี่ยวน้อย
58 นางสาวยาตีนา ฮะ
59 นางสาวรอปีอะห์ ดอลี
60 นางสาวรอฮันนี ฮะซา
61 นางสาวรอฮานา ลาเตะ
62 นายลาตีฟ มนูญดาหวี
63 นายวรวุฒิ แก้วลาย
64 นายวรวุฒิ ขุนไพชิต
65 นายวาทิต ชูเพ็ชร
66 นางสาวแวซูไบดะห์ แวเยะ
67 นางสาวแวไซนะ อาแว
68 นายศราวุธ บินและ
69 นางสาวศิริขวัญ พิมพ์พงศ์
70 นางสาวศิริธร บัวตุม
71 นางสาวศิวพร เพชรบูรณ์
72 นายสิทธิชัย สายสินธ์
73 นายสิทธิพร อ่อนประสงค์
74 นางสาวสิริวิภา อักษรชู
75 นางสาวสุดารัตน์ บริสุทธิ์
76 นางสาวสุวรีย์ ยูมัส
77 นางสาวสุฮาร่า เจ๊ะแล๊ะ
78 นายอธิวัฒน์ ขุนจันทร์
79 นางสาวอนงค์ลักษณ์ จันทร์บัว
80 นายอนุชา หมีดหรน
81 นายอรรถวิทย์ มนนุมาตย์
82 นายอัจฉริยะ ประกอบพุ่ม
83 นายอัสดินทร์ หามะ
84 นายอาหลี โดงกูล
85 นางสาวอุไรรัตน์ โมง
86 นางสาวฮัสลีซา สาและ